De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) besprak in de vergadering van 6 december onder andere het GGZ-akkoord, de ondersteuning van kwetsbare personen, en beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Gestart werd met een gezamenlijk overleg met de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). Hierin werd onder meer de strategische agenda van de beide commissies werd besproken.

Strategische agenda

Bij een eerdere tweedaagse bijeenkomst van de VNG-commissies PSI en ZJO hadden de commissieleden al thema’s benoemd die de komende tijd prioriteit krijgen en waar de commissies zelf initiatieven op gaan nemen. Deze thema’s zijn: grip op sturing en financiën, arbeidsparticipatie, preventie, en integrale en effectieve schuldenaanpak.

In de gezamenlijke vergadering van 6 december bespraken de commissieleden de rol die de commissies kunnen spelen op de verschillende thema’s en de concrete vervolgstappen. De commissies stemden in met de inrichting van een visitecommissie sociaal domein. De visitecommissie ondersteunt gemeenten, op aanvraag, bij het bestuurlijk gesprek over grip, sturing en financiële houdbaarheid.

Laaggeletterdheid, verdeelmodelsystematiek sociaal domein

De commissies adviseren, met een paar kanttekeningen over de verdeling, positief over de voorstellen voor verbetering van het laaggeletterdenbeleid. Over het onderzoek naar de herijking van de verdeelmodelsystematiek sociaal domein werd een procesafspraak gemaakt. Dit om te komen tot een gemeenschappelijk advies van de commissies Financiën, PSI en ZJO aan het VNG-bestuur, het onderwerp staat 17 januari a.s. op de agenda van het bestuur.

Bestuurlijke overleggen en GGZ-akkoord

De commissie besprak de voortgang in de verschillende bestuurlijke overleggen over de regionale cultuurprofielen, lokale omroepvernieuwing, het VN-verdrag, het abonnementstarief, jeugd, het preventieakkoord en de GGZ. De commissie is positief over de terugkoppeling van het overleg met staatssecretaris Blokhuis over het GGZ-akkoord. De VNG en het ministerie van VWS zijn constructief in overleg over de wijze waarop gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan GGZ in de wijk en ambulantisering in de GGZ. De uitvoeringscondities, inclusief het financiële aspect, maken onderdeel uit van de gesprekken.

Er is ook constructief overleg over de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet verplichte ggz (Wvggz). Gemeenten steunen de intenties van het GGZ-akkoord, maar kunnen het pas onderschrijven als overeenstemming bestaat over de uitvoeringscondities ervan.

Ondersteuning persoonsgerichte aanpak kwetsbare inwoners

De commissie ging akkoord met het voorstel 'ondersteuning persoonsgerichte aanpak kwetsbare inwoners': de opvolger van het Schakelteam Personen met verward gedrag. Verschillende commissieleden benadrukken dat de ondersteuning echt vraaggericht moet zijn, met ruimte voor lokale invulling in die regio’s waar het goed gaat.

Beschermd wonen en maatschappelijk opvang

In de commissie is, in voorbereiding op het bestuurlijk overleg hierover, een intensieve discussie gevoerd over de doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Er is onder andere besloten in te stemmen met de publicatie van de voorlopige cijfers per gemeente op grond van een nieuw objectief verdeelmodel voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Wmo-begeleiding.

De  cijfers zijn afkomstig van het ministerie van BZK en geven nog een onvolkomen beeld van de werkelijkheid. Daarom is eerder in het jaar besloten de cijfers niet te publiceren: 'liever geen cijfers dan zeer onzekere cijfers', zo was de oorspronkelijke gedachte.

Voorbereiden op inkoop

Inmiddels lijkt het belang om inzicht in de cijfers te krijgen het te winnen van de wetenschap dat deze nog een onvolkomen beeld geven. Dit om gemeenten de mogelijkheid te geven zo vroeg mogelijk te beginnen met het voorbereiden van de inkoop. De commissie drong aan op een goede bijsluiter over de interpretatie van de cijfers en een gedegen ondersteuningsproces.

Overige onderwerpen

De overige onderwerpen die nog aan de orde kwamen, waren het kennislandschap in het sociaal domein, de erfgoeddeal, maatschappelijke diensttijd, de btw-compensatie sport en de geschillencommissie. 

Meer informatie