In de commissievergadering is onder andere gesproken over financiën/sturing en sportbeleid tot de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. SCP, CBP en het programma Integraal Werken in de Wijk hielden een presentatie over de staat van het sociaal domein en wijkteams.

Uitvoering moties ALV

VNG en het Rijk zijn intensief met elkaar in gesprek over de uitvoering van de ALV-moties over de tekorten jeugd en de JuisteZorgOpDeJuistePlek. De commissie is uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van deze gesprekken en (tussen) resultaten van de overleggen over jeugd, GGZ en het abonnementstarief Wmo.

Voorafgaand aan de commissie was er een ontbijtsessie met commissieleden en directeuren over de gemeentelijke rol en insteek bij de JuisteZorgOpDeJuistePlek. De commissie wordt nauw betrokken bij het verdere overleg over de uitvoering van de moties.

Beschermd wonen

De commissie stemt in met publicatie van cijfers van het nieuwe verdeelmodel inclusief de financiële bijsluiter. De commissie vraagt ten aanzien van het tempo van doordecentralisatie/uitvoering en de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden die daarbij zijn gesteld, om de uitwerking van een alternatief.

De commissie stelt het op prijs als het wethouders-centrumgemeente overleg Beschermd Wonen doorontwikkelt naar een regiogemeenten overleg Beschermd Wonen.

Advies Met andere Ogen

In het VNG-rapport Met andere ogen wordt voorgesteld dat gemeenten een regierol nemen in de aansluiting onderwijs, jeugd, zorg. Gemeenten pakken die rol graag op. De commissie maakt hierbij twee belangrijke opmerkingen:

  • Versterking van het onderwijs en het pedagogisch klimaat is en blijft van belang
  • Demedicalisering in de jeugdhulp. Om deze doelstelling uit de Jeugdwet waar te kunnen maken is een intensief gesprek en samenwerking nodig met onderwijs, ouders en kinderen
     
  • Zie ook: Rapport Met andere ogen | VNG

Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

De commissie gaat akkoord met het het advies aan alle gemeenten om het nieuwe convenant inclusief beleidsregels te ondertekenen met de kanttekening dat alleen het convenant het vraagstuk niet gaat oplossen. Daarvoor is onder andere ook beweging op de woningmarkt nodig.

Afgesproken wordt dat de VNG, naast het convenant, een communicatielijn maakt om deze punten expliciet onder de aandacht van gemeenten en het kabinet  te brengen. Gemeenten worden hierover en over de implementatie van convenant en beleidsregels binnenkort geïnformeerd.

Overige punten

Andere korte gesprekspunten gingen onder andere over:

Ook werd de commissie geïnformeerd over actuele ontwikkelen zoals:

Meer informatie