De vergadering van de VNG-commissie Werk en Inkomen begon met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie.

Eric de Rijk, senior adviseur public affairs van de VNG, gaf een overzicht van de stand van zaken:

  • VNG, IPO en UvW hebben de Investeringsagenda klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie gepresenteerd.
  • De decentrale overheden (VNG, G32 en IPO) en het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB-Nederland) hebben een uniek verbond gesloten. Regiodeals tussen Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven moeten leiden tot onderscheidende en bruisende stedelijke regio’s in heel Nederland.
  • Het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’ is nogmaals onder de aandacht gebracht.
  • Op 24 maart hebben Divosa, Kwaliteitsgroep Educatie Taal, de G32, MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, Nederlandse Universitaire Talencentra, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, UAF, Vereniging Hogescholen, VSNU en VNG in een gezamenlijke verklaring opgeroepen de regie op inburgering weer bij gemeenten te beleggen. Dit pamflet kreeg breed de aandacht in de media.
  • Op 3 april hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG aan de SER hun voorstellen gepresenteerd om te komen tot een ontwikkelrecht van 16 uur per week voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan.
  • De VNG pleit voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit zijn we nader aan het uitwerken.
  • We roepen op tot voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën.

Alle genoemde thema’s zijn meegenomen in de brief van de VNG aan de informateur.

Tekorten sociaal domein

Een fors aantal gemeenten voorziet significante meerjarige financiële tekorten in het sociaal domein (3D-breed). Zo is gebleken uit onderzoek door AEF. De commissie heeft de resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen besproken.

De uitkomsten van het onderzoek vragen om actie van het kabinet; voorkomen moet worden dat de transitie en transformatie van het sociaal domein in gevaar komen. De commissie is van mening dat de macrobudgetten moeten aansluiten bij de taken van de gemeenten. Bovendien moeten nu nog bestaande onzekerheden en nu al bestaande tekorten worden gecompenseerd.

Overige agendapunten

Verder zijn in de commissie nog aan de orde gekomen het verdeelmodel BUIG en het macrobudget, Social Return on Investment, de Werkkamer en de inclusieve arbeid en de resolutie uit 2013 van de ALV. Voor deze onderwerpen zijn vervolgacties uitgezet; ze komen in een later stadium weer aan de orde.

De vergadering werd afgesloten met een gesprek met directeur-generaal Ter Haar van het Ministerie van SZW over de toekomstvisie van de werkgeversdienstverlening.

Meer informatie