De commissie heeft twee onderwerpen uitvoerig besproken: de stikstofproblematiek en de achtervangpositie van gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Programma stikstof

De Nederlandse vertaling van Europese stikstofregels is door de Raad van State afgekeurd. Veel projecten liggen stil doordat er nu geen spelregels meer zijn. Daarom is een bestuurlijk en ambtelijk programma gestart, onder leiding van het ministerie van LNV. De VNG zit erbij. Een commissie onder leiding van Johan Remkes is gevraagd om aanbevelingen voor de korte en langere termijn te doen. De aanbevelingen voor de korte termijn zijn eind september gereed.

Vanuit de commissie RWM worden diverse suggesties gedaan.

  • De effecten van projecten en de weerbaarheid van natuurgebieden verschillen per locatie. Daarom zouden ook de eisen per natuurgebied moeten kunnen verschillen. Bekijk met een ecologische blik of er echt een probleem in die gebieden is.
  • Volgens de commissie mogen tijdelijke effecten (tijdens de realisatie) en permanente effecten (na realisatie) niet bij elkaar worden opgeteld.
  • Aandacht wordt gevraagd voor verwijdering van stikstof uit natuurgebieden.

Strategisch programma WSW

Rob Rötscheid van het WSW licht toe dat de positie van het WSW en de achtervang door Rijk en gemeenten onder de nieuwe Woningwet is veranderd. Uit de afhandeling van saneringsaanvragen van Woningstichting Geertruidenberg en Stichting Humanitas Huisvesting Rotterdam blijkt dat er niet uitsluitend wordt gekeken naar oplossing door saneringssteun, maar dat ook het WSW financieel bijdraagt aan het gezondmaken van een corporatie in financiële moeilijkheden. Om die reden zijn aanpassingen in regels en afspraken met het ministerie van BZK en gemeenten nodig. Het WSW is een strategisch programma gestart om tot renovatie van het stelsel te komen. Inmiddels zijn er afspraken op hoofdlijnen over oplossingsrichtingen met Aedes, deelnemende corporaties, BZK, Autoriteit woningcorporaties (Aw) en VNG. Eind dit jaar moeten nieuwe regels en afspraken klaar zijn. Een eerste maatregel is al genomen, waardoor de liquiditeitspositie van het WSW eerder kan worden versterkt.

Rapport Autoriteit Woningcorporaties

Er is een rapport van de Aw verschenen. De Aw constateert dat het WSW zich niet houdt aan de eigen beleidsregels. Daardoor is er meer onzekerheid voor de achtervang ontstaan. De Aw betwijfelt of het WSW aan de achtervangers de gevraagde zekerheid van 99% biedt. Hiermee wordt bedoeld dat er niet meer dan eens in de 100 jaar een beroep op de achtervang wordt gedaan. De onzekerheid heeft te maken met de positie van saneringscorporatie Vestia, de veranderde regelgeving waardoor sanering niet automatisch de oplossing biedt, en met verandering van de waarderingsgrondslag (van bedrijfswaarde naar beleidswaarde). De commissie RWM wordt bijgepraat over de achtergronden en neemt kennis van de mening van het WSW over de constateringen. Ook wordt de positie van het Rijk (het ministerie van BZK) belicht.

De komende maanden zal door de achtervangers worden getoetst of de onzekerheid voldoende is ondervangen door de maatregelen die nu in voorbereiding zijn.

Meer informatie