Op 6 september kwamen de leden van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) voor het eerst bij elkaar. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken, portefeuilleverdeling en werkafspraken. Ook op de agenda: het Interbestuurlijk programma en de Omgevingswet.

Portefeuilleverdeling

Het commissiewerk is verdeeld over zeven portefeuilles: omgevingsrecht; ruimtelijke inrichting; wonen; vergunningverlening, toezicht en handhaving; water; mobiliteit; en landbouw en natuur. Elk commissielid schenkt aan één portefeuilleverdeling bijzondere aandacht. Ook zijn er afspraken gemaakt over welk commissielid de agenda van andere VNG-commissies volgt. 

Interbestuurlijk programma

De stand van zaken rond het Interbestuurlijk programma (IBP) is besproken. Verschillende IBP-opgaven liggen op het terrein van de commissie RWM: Toekomstbestendig wonen; Vitaal platteland; Nationale omgevingsvisie; en Krimp en bevolkingsdaling. Voor deze verschillende onderwerpen zijn zogenaamde trekkers aangewezen.

Omgevingswet

De commissie kreeg een introductie over de Omgevingswet en in het bijzonder het beheer van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Begin 2019 komt een basisversie beschikbaar, zodat gemeenten hiermee kunnen oefenen. Een helpdesk en handreikingen moeten gemeenten hierbij helpen. In november volgt een uitwerking van het eerder afgesloten bestuursakkoord beheer.

Voor kostenbeheersing van het DSO is een rekentool voor gemeenten gemaakt. Deze is gereed voor het bepalen van de investeringen. De wijze van berekening van de baten wordt hieraan toegevoegd.

Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)

Ten slotte stelt de commissie voor om (nogmaals) bij de Tweede Kamer aandacht te vragen voor de effecten voor corporaties van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD).

Meer informatie