De commissie sprak onder andere over de opgave 'toekomstbestendig wonen' en verevening van middelen tussen woningcorporaties. Ook kwam de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas op bezoek. Met hem werd onder meer gesproken over de rol van gemeenten bij ruimtelijke adaptatie.

Toekomstbestendig wonen / IBP

Op deze de eerste verjaardag van het Interbestuurlijk programma (IBP) spreekt de commissie over actualisatie van het hoofdstuk 'Toekomstbestendig wonen' uit het IBP. Gemeenten willen inzetten op verschillende onderwerpen. De belangrijksten zijn:

  • Herstructurering binnen bestaande steden en kernen krijgt voorrang
  • Rijksinvesteringen in mobiliteit zijn afgestemd op de verstedelijkingsopgave
  • Er is rijksfinanciering beschikbaar voor onrendabele toppen bij binnenstedelijke herstructurering
  • Woningcorporaties hebben voldoende investeringscapaciteit
  • Er is voor iedereen in elke regio woonruimte te vinden, passend bij het inkomen en de huishoudensgrootte

Verevening middelen tussen woningcorporaties

Hier zijn de leden heel duidelijk over: we zijn tegenstander van verevening. Nergens in het land is geld over bij corporaties om in andere regio‘s te investeren. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties.

In de gesprekken met de medeoverheden vragen we aandacht voor de stapeling van opgaven, met name voor particuliere woningeigenaren: energietransitie, klimaatbestendigheid, funderingsherstel, asbestverwijdering en inspelen op vergrijzing. Ook de huistevesting van arbeidsmigranten en aanleg en beheer van woonwagenstandplaatsen vraagt om specifieke aandacht. 

Binnenkort publiceren we onze inzet op vng.nl en overhandigen we dit aan onze medeoverheden.

Deltacommissaris

De nieuwe Deltacommissaris Peter Glas geeft een inleiding. Hij is adviseur van de minister van IenW en sprak met gemeenten over ruimtelijke adaptatie. Vier onderwerpen staan centraal: wateroverlast, hittestress, overstroming en droogte. De eerste stap voor gemeenten is om dit jaar een stresstest uit te voeren om de risico‘s in beeld te brengen. Op basis daarvan wordt een risicodialoog gevoerd, resulterend in een strategie en een uitvoeringsagenda in 2020.

Voor ruimtelijke adaptatie zijn 43 werkregio’s gevormd. Tot 15 maart kunnen regio’s voorstellen voor besteding in 2019 indienen en aanspraak maken op subsidie vanuit het Rijk. Ook kunnen gemeenten en regio’s de Deltacommissaris uitnodigen voor discussie.

Meer informatie