De commissie RWM begon haar vergadering van 18 april 2019 met een inleiding over de evaluatie van de Woningwet 2015. Bij de bespreekpunten ging het onder meer over twee uitwerkingen van de Omgevingswet: de Aanvullingsbesluiten Natuur en Geluid.

Evaluatie Woningwet door Aedes

Marnix Norder van Aedes licht toe waarom Aedes een commissie heeft ingesteld voor een eigen evaluatie van de Woningwet, naast de evaluatie die het ministerie heeft gedaan. Reden is dat Aedes breder wil weten hoe de corporaties het doen en hoe het in de samenleving gaat met wonen. Bas-Jan van Bochove was voorzitter van de externe commissie die de Aedes-evaluatie heeft uitgevoerd. Hij stelt dat de gezamenlijke opgave het uitgangspunt voor het beleid moet zijn. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties moeten meer ruimte krijgen om lokaal de grenzen van het woonbeleid te bepalen. Dit leidt tot verschillende aanbevelingen:

  • Bied ruimte voor experimenten door het opnemen van een hardheidsclausule en een experimenteerartikel in de Woningwet.
  • Door het onderscheid tussen Daeb (diensten van algemeen economisch belang) en niet-Daeb wordt er te weinig geïnvesteerd in middenhuur. Maak het mogelijk om middenhuurwoningen in de Daeb te realiseren, zodat de woonlasten beperkt kunnen blijven. De huurtoeslaggrens wordt niet veranderd.
  • Er is veel ten goede gekeerd bij corporaties. Ga over naar risicogericht toezicht op corporaties. De wet biedt daar geen ruimte voor.
  • Door de saneringstaak aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te mandateren, ligt bij WSW een dubbele taak. Dat is ongewenst.
  • De administratieve lasten en regeldruk voor corporaties zijn te hoog. Er is al een vermindering bereikt, maar nog niet genoeg.
  • De verduurzaming en energietransitie zijn een enorme opgave. De investeringsmogelijkheden van corporaties zijn niet toereikend.
  • De afdrachten aan belastingen zijn veel te hoog.

Aedes, Woonbond, Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties en VNG bereiden een gezamenlijk standpunt richting Tweede Kamer voor. Dit is kort na de vergadering verzonden

De commissie RWM ondersteunt de beweging naar meer lokale afwegingsruimte. De fiscale druk op corporaties wordt als een grote belemmering voor investeringen gezien, onder meer in verduurzaming.

VNG-reactie op Aanvullingsbesluit Natuur

Naar aanleiding van de conceptreactie van de VNG op het voorgestelde Aanvullingsbesluit Natuur ontstaat discussie over de Programmatische aanpak stikstof (PAS). Gevraagd wordt naar het VNG-standpunt. Er is te weinig speelruimte voor gemeenten. Rijk en provincie claimen teveel van de ruimte in extra uitstoot. Het probleem raakt niet alleen landelijke gebieden, maar ook steden. Iedereen is in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over de aanpak. De VNG-reactie wordt op dit punt aangescherpt.

VNG-reactie op Aanvullingsbesluit Geluid

Er loopt een consultatie. Vanuit de commissie wordt zeer kritisch gereageerd op de voorgestelde regelgeving. Er ontbreekt helderheid over de stapeling van geluid. Wie is hiervoor verantwoordelijk en wat zijn de effecten? Bovendien is de regelgeving te gedetailleerd waar het gaat om 30 km gebieden. Die worden nu buiten beschouwing gelaten, maar moeten in de toekomst ook op geluidseffecten worden onderzocht. Tegelijkertijd zou er geen milieuvergunning meer nodig zijn voor geluid van spoorwegemplacementen. Er is weinig bestuurlijke afwegingsruimte. De gemeente moet voor monitoring zorgen en bij overschrijding zelf een oplossing bedenken. Het besluit is erg sectoraal ingezet. De benadering van geluid is te theoretisch. Als bedrijven geen geluid maken, maar er volgens de vergunning wel de ruimte voor hebben, worden andere ontwikkelingen tegengehouden. In mei kijkt de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu nog naar de conceptreactie.

Meer informatie