De commissie vergaderde het eerste uur samen met de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Er is onder meer gesproken over economie en over het Klimaatakkoord landbouw en landgebruik. In het tweede deel van de vergadering kwam de verhuurdersheffing aan bod.

Economie

In de vorige vergadering van de commissie EKEM eind mei lag de notitie over de economische impact van corona voor. Deze notitie is inmiddels vertaald naar een eerste aanpak. De urgentie bij gemeenten wordt gevoeld; de lokale economie staat in de top 3 van gemeentelijke prioriteiten. De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Er heeft een webinar economie plaatsgevonden, uit overleg met verschillende gemeentelijke netwerken is de notitie economische impact voortgekomen en Leonard Geluk neemt deel aan de denktank van de SER. Ook worden verschillende zaken uitgewerkt samen met provincies, verschillende grote steden en andere organisaties. Onze kernboodschap is: gemeenten hebben een groot belang en rol bij het economisch herstel. Waarbij er grote regionale verschillen zijn.

Klimaatakkoord landbouw en landgebruik

Commissielid Frans Veltman van EKEM neemt deel aan een overlegtafel, waarin naast de overheden organisaties uit land- en tuinbouw, organisaties betrokken bij voedsel, natuurorganisaties en de Rabobank zijn vertegenwoordigd. Het is duidelijk dat wanneer je de ambities wilt halen, dit consequenties heeft voor de agrarische bedrijfsvoering. Dagelijks wordt op dit moment gemiddeld 8 hectare onttrokken aan de landbouw ten behoeve van verstedelijkingsdoeleinden! Frans noemt een aantal maatregelen: subsidies leidend tot emissiebeperking, versnelde innovatie van stalsystemen, sanering van de varkenshouderij, gebiedsgerichte aanpak om de uitstoot uit veenweidegebieden te beperken, mest en bodembewerking, meer groen, meer vastlegging van koolstof.

De commissie vraagt naar versterking van de capaciteit bij gemeenten. Er wordt op gewezen dat in veenweidegebieden de landbouw niet overal mogelijk blijft. Het veenweidevraagstuk vraagt om een langetermijnaanpak en integraliteit. Het procesgeld ontbreekt, dit gaat nu te veel naar pilots. Voor de glastuinbouw wordt in het kader van het Klimaatakkoord een forse tariefverhoging van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) voorgesteld. Dit is een tegenslag voor ondernemers die willen omschakelen van WKK-gebruik (aardgas) naar de inkoop van elektriciteit uit het net.

Rapport Verhuurdersheffing

De minister van BZK heeft op verzoek van de Tweede Kamer het rapport Opgaven en middelen corporatiesector laten opstellen. Eerder hadden Aedes, VNG en Woonbond een onderzoek laten doen naar de verhuursderheffing. Het is duidelijk dat er bij corporaties een groot tekort is om alle opgaven te vervullen: 30 miljard in 15 jaar. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag dat ze kwijt zijn aan de verhuurdersheffing. Positief is dat er door de minister niet meer wordt gesproken over verevening: het is geen kwestie van schuiven van de ene naar de andere corporatie. De minister concludeert dat er op korte termijn nog geen probleem is en dat het volgende kabinet een oplossing mag bedenken. Maar de planontwikkeling bij gemeenten kan geen anderhalf jaar worden stilgelegd. De commissie stelt voor een signaal naar de minister af te geven dat er voor de behandeling van de gemeentebegrotingen eind dit jaar duidelijkheid moet zijn, zodat projecten verder kunnen. Inmiddels is hierover een brief uitgegaan.