De commissie vergaderde over de maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom. Ook werd de commissie bijgepraat over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Verder bereidt de VNG een standpunt voor over wat gemeenten kunnen doen rond arbeidsmigranten.

Naar 30 km/u binnen de bebouwde kom

Het Rijk is van plan om binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u als regel in te stellen. De commissie kan zich vinden in dit principe. De VNG wordt door het ministerie van IenW betrokken bij het opstellen van een afwegingskader. Vanuit de commissie worden daar enkele aandachtspunten voor meegegeven. Het risico bestaat dat er sluipverkeer ontstaat wanneer er in de maximumsnelheid geen onderscheid meer is tussen hoofdwegen en onderliggend wegennet. Het ombouwen van wegen naar 30 km/u zal vaak worden gekoppeld aan groot onderhoud. Dat betekent dat de inrichting pas op lange termijn is aangepast. Omdat herinrichting veel tijd kost, is vooral de vraag hoe de mentaliteit van voertuigbestuurders kan worden beïnvloed. Ook zou de politie meer aan handhaving moeten doen. Mogelijk hebben technologische ontwikkelingen een gunstige invloed op de veiligheid: automatische beïnvloeding van de voertuigsnelheid.

Omgevingswet

De Omgevingswet en alle onderliggende regelgeving komen regelmatig aan de orde in de commissie. De commissie werd bijgepraat over de invoeringsdatum en het belang om nu door te pakken. Er is stilgestaan bij de laatste discussiepunten rond de regelgeving (zoals geluid, bodem, natuur en het basistakenpakket van de omgevingsdiensten). De VNG heeft een position paper over de Omgevingswet naar het parlement gestuurd. Er is gesproken over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een voorwaarde is voor is voor de inwerkingtreding van de wet, maar op dit moment nog niet volledig werkend. Ten slotte is gesproken over invoeringskosten van gemeenten, die hoger zijn van verwacht. In het eerste kwartaal van 2021 verschijnt het eerste integrale financiële beeld van de kosten en de baten van de Omgevingswet. Uitgangspunt voor gemeenten blijft dat de Omgevingswet budgetneutraal moet kunnen worden ingevoerd. Op het moment dat dit niet mogelijk blijkt te zijn, gaat de VNG hierover in gesprek met de minister en verwachten we dat hiervoor voldoende financiële compensatie beschikbaar komt.

Gemeenten en arbeidsmigranten

De VNG bereidt een standpunt voor over wat gemeenten kunnen doen rond arbeidsmigranten. De commissie Roemer (Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten) heeft hier twee rapporten over uitgebracht. In de VNG-reactie zal ook worden ingegaan op de huisvesting, de leefbaarheid en malafide situaties.