De commissie vergaderde over de visie op wonen bij onze inzet voor de kabinetsformatie. Daarnaast sprak de commissie over de financiën van de Omgevingswet. De VNG wil de invoeringskosten van de Omgevingswet in kaart brengen om te kunnen onderhandelen over compensatie. 

Een visie op wonen voor het nieuwe kabinet

Er lagen 2 stukken voor aan de commissie gericht op een nieuw kabinet. De VNG bereidt samen met het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van waterschappen (UvW) een gezamenlijk aanbod voor. En de VNG werkt met 23 andere partijen aan een Actieagenda wonen. Van beide stonden concepten op de agenda

De grote lijn van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie wordt als volgt. Eerst de gemeentefinanciën goed regelen. Vervolgens een Wet decentraal bestuur om te voorkomen dat er in de toekomst taken naar gemeenten overgaan zonder de benodigde middelen. Dan 3 inhoudelijke onderwerpen, waarvan wonen en leefomgeving voor deze commissie relevant zijn. De andere onderwerpen zijn regionale economie en klimaat en energie. En als vierde verbetering van de uitvoeringskracht van gemeenten. De commissie besprak het onderwerp wonen en leefomgeving. Er wordt gediscussieerd over de taakverdeling tussen de overheden. Gevraagd wordt om aan diverse thema’s meer aandacht te besteden. Tegelijkertijd wil men meer focus aanbrengen. Een volgende versie wordt voorgelegd aan het VNG-bestuur.

Onder leiding van Aedes is een tekst voor een Actieagenda wonen gemaakt. Het belangrijkste onderwerp is de bouw van 100.000 nieuwe woningen per jaar. De tekst is nog in ontwikkeling. In de commissie wordt hierover een stevige discussie gevoerd. Zowel principieel – is dit het goede moment voor stellingname – als inhoudelijk. Aangezien het stuk voor de verkiezingen af moet zijn, wordt afgesproken dat de commissie tussentijds schriftelijk wordt geraadpleegd. Daarna kan het VNG-bestuur een besluit nemen over het wel of niet ondertekenen.

Financiën Omgevingswet

Dit is een onderwerp dat regelmatig in de commissie aan de orde komt. Zeker nu de datum van inwerkingtreding opnieuw ter discussie is komen te staan. Op dit moment worden de incidentele en structurele kosten geïnventariseerd, het beeld moet in april 2021 beschikbaar zijn.

De commissie is vooral benieuwd wanneer de compensatie in geval van hogere invoeringskosten beschikbaar komt. Er komen in elk geval nog 3 evaluatiemomenten: eind 2022, eind 2023 en eind 2026. In 2022 zijn de werkelijke invoeringskosten bekend. Dan kan over compensatie worden gepraat.

Gevraagd wordt of er per gemeente een tussenstand kan worden opgemaakt. Er wordt gewezen op het Financieel Dialoogmodel van de VNG waarmee de invoeringskosten van de Omgevingswet in kaart kunnen worden gebracht. Dit instrument wordt nog maar door 70 gemeenten gebruikt, alle gemeenten worden opgeroepen om dit te doen. Deze informatie is van groot belang voor onze onderhandelingspositie.