Op donderdag 12 september vergaderde de adviescommissie RPA over onder andere het initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers, de nieuwe beleidsagenda en het wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

Het initiatiefvoorstel-Van Raak beoogt om de Appa en andere sociale zekerheidswetten voor politieke ambtsdragers zoveel mogelijk gelijk te stellen met de regels die gelden voor werknemers.

De commissie heeft kennis genomen van de inhoud van het voorstel en vindt dat de onderhavige wijzigingen onvoldoende rekening houden met de bijzondere aard van het politieke ambt. Het politieke ambt wordt vervuld onder bijzondere omstandigheden, is daardoor ongewis en ontbreekt enige vorm van ontslagbescherming.

Beleidsagenda 2019 - 2022

De commissie heeft de beleidsagenda ‘Kwaliteit van het politieke ambt’ voor de beleidsperiode 2019 – 2022 vastgesteld. De beleidsagenda gaat in op de rol van de commissie en de ontwikkelingen die de komende periode van invloed zijn op de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

De belangrijkste thema’s zijn de rechtspositie, de sociale zekerheid en pensioen en een weerbaar bestuur.

Wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers

Verder sprak de commissie kort over de procedure van het wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers. De VNG heeft per brief positief gereageerd op het voorstel. Wél heeft de VNG, met input van de commissie, het ministerie van BZK enkele aandachtspunten meegegeven waaronder het advies om bij toekomstige rechtspositionele veranderingen de financiële onderbouwing en financiering inzichtelijk te maken. 

Meer informatie