Op 3 oktober vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over het Breed Offensief, het wetsvoorstel adviesrecht schuldenbewind en de implementatieagenda inburgering. 

Breed Offensief

De commissie besprak het voorstel van SZW over het Breed Offensief en voerde in dit kader een discussie over de harmonisatie en uniformering die SZW graag wil, in relatie tot de beleidsvrijheid van gemeenten. Daarnaast werd er gesproken over de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de arbeidsmarktregio’s. De commissie wordt graag betrokken bij de nadere uitwerking van deze impuls.

Wetsvoorstel adviesrecht schuldenbewind

De commissie besprak de bestuurlijke VNG-reactie op het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten schuldenbewind. De commissie benoemde randvoorwaarden om beschermingsbewind als onderdeel te kunnen zien van de integrale keten van schuldhulpverlening:

  • Sterkere regierol gemeenten
  • Breed bestuurlijk overleg over beschermingsbewind en schuldhulpverlening
  • Onafhankelijk onderzoek financieringsstructuur

De volledige bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel vindt u hier.

Implementatieagenda inburgering

De commissie is blij met het voorstel concept uitwerkingsagenda inburgering en de uitwerking ervan. Er worden enkele aandachtspunten meegegeven voor de bespreking van de uitwerkingsagenda met minister Koolmees en betrokken landelijke partners.

Meer informatie