Op 13 februari vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over het wetsvoorstel passend aanbod, het arbeidsmarktbeleid en het IBO Toeslagen.

Wetsvoorstel passend aanbod

De commissie bespreekt de stand van zaken rondom het wetsvoorstel passend aanbod. Eind januari heeft de VNG een bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel gegeven. Tijdens een bestuurlijk overleg op 4 februari heeft de VNG delegatie hier met staatssecretaris van Ark over gesproken. Afgesproken is om hier tijdens het volgende bestuurlijk overleg op 5 maart over door te spreken. De VNG-delegatie zal dan opnieuw aandacht vragen voor de exacte invulling van het wetsvoorstel en de (financiële) randvoorwaarden.

Arbeidsmarktbeleid

De commissie bespreekt de adviezen van de commissie Borstlap in relatie tot andere relevante rapporten zoals de evaluatie van de Participatiewet en het rapport van de WRR. De commissie spreekt af om de verschillende rapporten verder uit te werken en voor gemeenten relevante uitgangspunten voor het arbeidsmarktbeleid te formuleren.

IBO Toeslagen

De commissie bespreekt het onderzoek dat het Rijk momenteel doet naar het toeslagensysteem. Gemeenten worden graag betrokken bij de nadere uitwerking van het onderzoek, omdat de kwetsbare gemeentelijke doelgroep te maken heeft met de knelpunten in het huidige toeslagenstelsel. Bovendien worden in het IBO deel I enkele voorstellen gedaan waarbij een grotere rol voor de gemeente is weggelegd. De VNG-delegatie gaat hier tijdens het volgende bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark over in gesprek.