De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 14 februari samen met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Op de agenda stond een presentatie over de staat van het sociaal domein. 

Vervolgens sprak de commissie in de eigen vergadering onder andere over toezicht en handhaving en inburgering. 

De staat van het sociaal domein

De commissies werden geïnformeerd en geïnspireerd door presentaties van het SCP, CPB en het programma Integraal Werken in de Wijk. Onderwerpen van de presentaties en het gesprek hierover in de commissies zijn:

  • de ontwikkelingen in het sociaal domein in de afgelopen 25 jaar
  • het recente onderzoek naar wijkgericht werken
  • praktijkervaringen met het werken in de wijk

Toezicht en handhaving sociaal domein

De commissie heeft gesproken over het whitepaper toezicht en handhaving. Dit document geeft een visie weer en biedt handreikingen om integraal toezicht en handhaving in het gemeentelijke domein verder vorm te geven.

De commissie onderschrijft de noodzaak voor bestuurlijk draagvlak voor het thema toezicht en handhaving en benoemt daarnaast het belang van het betrekken van ketenpartners.

Inburgering

De commissie heeft gesproken over de veranderopgave inburgering en de wijze waarop wordt omgegaan met de huidige groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige wet vallen.

  • Gemeenten ondersteunen de hoofdlijn van de nieuwe wet, maar staan op het standpunt dat de randvoorwaarden (waaronder budget) vooraf wel goed geregeld moeten zijn
  • Daarnaast willen gemeenten graag zo snel mogelijk in de geest van de nieuwe wet met de huidige groep inburgeringsplichtigen aan de slag

Meer informatie