De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) vergaderde op 18 april. De commissie sprak over onder meer het breed offensief, inburgering en het thema arbeidsmarkt. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst.

De commissie bespreekt de uitwerking van het breed offensief op de verschillende onderdelen en concludeert dat er veel is bereikt. De commissie ziet de nu voorgestelde invulling van jobcoaching als maatwerkvoorziening nog als een belangrijk aandachtspunt. Het voorstel zoals dat er nu ligt brengt grote financiële risico’s met zich mee en opent een markt voor ongewenste commerciële partijen. Bovendien is dit ook helemaal niet nodig en belemmert het maatwerk. De commissie vindt het instrument jobcoaching waardevol, maar pleit voor een andere invulling.

Ten aanzien van het voorstel om te komen tot een gedeeltelijke, tijdelijke, vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die gaan werken met loonkostensubsidie vindt de commissie dat werken op deze manier alleen tijdelijk loont.

Inburgering

De commissie bespreekt de actuele stand van zaken ten aanzien van de veranderopgave inburgering. De commissie concludeert dat een belangrijke eis in de bestuurlijke gesprekken met minister Koolmees is dat de randvoorwaarden voor gemeenten om regie te voeren, waaronder de financiële kaders, geregeld moeten worden. In mei spreekt de commissie hierover met de minister.

Thema arbeidsmarkt

Eén van de thema’s op de strategische agenda van de commissie PSI voor de komende periode is het thema arbeidsmarkt. De commissie heeft hierbij drie prioriteiten vastgesteld: 

  1. één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt
  2. anticyclisch arbeidsmarktbeleid
  3. onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Deze prioriteiten zijn geanalyseerd en tijdens de vergadering besproken. De komende tijd wordt dit door enkele leden van de commissie nader uitgewerkt in een concrete actieagenda.

Meer informatie