De VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport kwam 16 februari bijeen. Aan de vooravond van deze vergadering is overleg gevoerd met RIVM, KNVB en VSG over kunstgrasgranulaat, dit naar aanleiding  van onderzoek aan de VU waaraan in het programma Zembla aandacht werd besteed.

Volgens het RIVM geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens. Diverse wethouders gaven hierop aan hun handen vol te hebben aan overleg en uitleg.

Snelle en gedegen informatievoorziening blijft daarom van groot belang. De VNG blijft, in nauw overleg met VSG en KNVB, achter de conclusies en reactie van het RIVM staan. Het blijft echter een opgave voor gemeenten om de burgers adequaat en met gezag te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Wijziging gewichtenregeling in 2018

Het ministerie van OCW gaf een presentatie over de nieuwe gewichtenregeling en de gevolgen daarvan. Dit was afgesproken in het Bestuurlijk Overleg van 2 februari met staatssecretaris Dekker.

Het resultaat van het nieuwe verdeelmodel is zeer ingrijpend vanwege de enorme herverdeeleffecten (tot meer dan 50 % daling budget in met name grote steden). Ook is sprake van een bezuiniging van € 40 miljoen per 2018.

De commissie gaf als reactie op deze presentatie de volgende overwegingen mee aan de onderhandelaarsdelegatie:

  • Deze herverdeling moet worden bezien in samenhang met ontwikkeling van integrale kindcentra, het financieel en inhoudelijk kader van (met name) de Jeugdwet en overig sociaal domein. GOAB is immers preventie van achterstanden en bewezen effectief
  • Er is ook een parallelle bezuiniging op gewichtengelden in het PO van 50 miljoen. Die grijpen op elkaar in
  • Het nut van andere verdeling naar alle (daarmee ook kleinere) gemeenten wordt erkend: peiljaar is daarnaast nog steeds 2009
  • Overgangsregeling bij zulke grote herverdeeleffecten is noodzakelijk
  • Gezien succes en al gemaakte investeringen is de korting van € 40 miljoen in ieder geval onaanvaardbaar                   

Werkagenda onderwijs en jeugd 2017

De werkagenda onderwijs en jeugd wordt in 2017 verlengd m.b.v. subsidie van OCW en VWS. De subsidie wordt in 2018 in ieder geval niet verlengd.

Meer informatie

Bekijk onderstaande pagina over de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport.