De VNG-commissie Financiën vergaderde op 1 november 2018. Op de agenda stond onder andere onderwijshuisvesting en Financiële onderhandelingsruimte KIA voor cao WSW, de terugkoppeling op het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 8 oktober en opvolging moties ALV.

Over dat laatste is mondeling gedeeld wat later (6-11) in de kabinetsreactie en VNG-ledenbrief is opgenomen.

Onderwijshuisvesting

De VNG, de PO-Raad en de VO-Raad hebben op 9 mei jl. voorstellen gedaan voor wijziging van de wetgeving over schoolgebouwen. De aanleiding voor deze voorstellen was onder andere de constatering van de Algemene Rekenkamer dat het huisvestingsstelsel volledig op slot zit.

Gemeenten noch schoolbesturen worden geprikkeld om te investeren in schoolgebouwen. Het resultaat is een achterstand in de gebouwen ten opzichte van de huidige standaarden in de bouwsector. Omdat het Rijk niet in actie komt, hebben de partijen zelf het initiatief genomen.

Inhoudelijk doen partijen drie voorstellen:

  • Hef het investeringsverbod dat nu geldt voor schoolbesturen om bij te dragen aan gemeentelijke investeringen van artikel 148 WPO op
  • Verplicht gemeenten om in een “integraal huisvestingsplan” (IHP) huisvestingsuitgaven meerjarig te plannen en vast te leggen
  • Neem in de onderwijswetgeving de mogelijkheid op dat gemeenten in plaats van vervangende nieuwbouw een schoolgebouw kunnen renoveren, en daarbij een bijdrage van schoolbesturen kunnen vragen als zij daardoor besparen op onderhoud en exploitatie

Dit zijn voorstellen aan het kabinet om knelpunten in het stelsel van onderwijshuisvesting op te lossen. De commissie Financiën kan zich vinden in deze voorstellen, die gezien worden als een eerste stap in de rationalisering van onderwijshuisvesting.

Financiële onderhandelingsruimte KIA voor cao WSW

De huidige cao SW loopt af op 1 januari 2019. De voorbereidingen voor een nieuwe cao zijn in volle gang en gesprekken zullen naar verwachting in december 2018 starten. Het belangrijkste element voor een nieuwe cao is de financiële ruimte voor het maken van salarisafspraken.

Op het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van mei 2018 heeft het Rijk aangegeven dat de bedragen die het vakministerie SZW voor loon- en prijsindexatie (LPO) voor de SW jaarlijks beschikbaar heeft, de huidige regeerperiode in beginsel uitbetaald worden aan gemeenten.

De commissie vindt het verstandig om terughoudend te zijn bij het inzetten van LPO-ruimte voor onderhandelingen cao SW. Het gaat om continuering van de voorziening, er moeten ook andere zaken dan alleen salaris uit betaald worden.

Andere onderwerpen

Daarnaast heeft de commissie ook gesproken over de portefeuilleverdeling onder commissieleden, methodenonderzoek herziening verdeling Sociaal Domein, de financiering van Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, Digid en MOBB, Vergoeding waterschapsverkiezingen, het voorstel Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet, Landelijke voorziening en de VNG-agenda.

Meer informatie