De VNG-commissie Financiën kwam 10 december bijeen. Op de agenda stond onder andere de herijking verdeling gemeentefonds en de normeringssystematiek.

Maarten Offinga heette de nieuwe leden Stephan Brandligt, Wim van der Es en Victor Everhardt welkom. Daarna droeg hij als waarnemend voorzitter het stokje over aan de Victor Everhardt, die tijdens de BALV benoemd is als voorzitter van de commissie.

Herijking verdeling gemeentefonds

Cebeon heeft een presentatie gegeven over de methode en afwegingen om tot een herijking van het gemeentefonds te komen. Daarna is door de commissie de volumeverdeling tussen de clusters en inkomstenverevening uitgebreid bediscussieerd. De VNG zal schriftelijk haar standpunt aan met ministerie van BZK kenbaar maken.

Normeringssystematiek (trap op, trap af)

In deze en voorgaande vergadering is besproken welke mogelijkheden er zijn om in de​ze kabinetsperiode meer stabiliteit te krijgen in het gemeentefonds. Het bestuur zal hierover met een schriftelijke reactie richting het kabinet komen.

Financiering kenniscentrum conventionele explosieven

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opsporing van conventionele explosieven. Er komt voor gemeenten een kenniscentrum conventionele explosieven. De taken van dit kenniscentrum worden:

  • het ontwikkelen van een afwegingskader
  • opstellen onderzoeksprogramma
  • informatievraagbaak en
  • monitoring van het afwegingskader

Het kenniscentrum wordt gefinancierd door de vergoeding uit de bommenregeling tijdelijk te verlagen. De verwachting is dat door de werkzaamheden van het kenniscentrum de kosten voor gemeenten zullen dalen.

Meer informatie