De VNG-commissie Europa en Internationaal (E&I) kwam op 24 mei 2017 bij elkaar. De commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale vertegenwoordiging van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de afvaardiging naar het Comité van de Regio's (CvdR).

Ze kwamen zowel afzonderlijk als plenair bij elkaar kwamen.

Plenair

Het vfonds – het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg - was uitgenodigd om in de plenaire vergadering met commissieleden van gedachten te wisselen over verdere samenwerking met de VNG en Nederlandse gemeenten op de thema’s vrede, democratie en rechtsstaat. De heer Mr. Robert Croll, voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds gaf inzicht in de doelen en projecten van het vfonds, er was ruimte voor vragen en er werd gezamenlijk gezocht naar goede manieren om samen verder te werken.

De UCLG Peace Prize dient hierbij als goed voorbeeld. Dit jaar is in Bogotá voor het eerst de UCLG Peace Prize uitgereikt. Deze prijs, opgericht door de VNG en andere partners, zoals de provincie Barcelona, is een publieke erkenning voor lokale overheden die belangrijk werk verrichten in conflictpreventie, vredesopbouw en wederopbouw na een conflict. Het vfonds heeft een financiële bijdrage geleverd voor het opzetten van de vredesprijs.

Comité van de Regio’s

Tijdens de vergadering van de gemeentelijke delegatie naar het Comité van de Regio’s schoof Urban Envoy Nicolaas Beets (ministerie BZK) aan voor de laatste stand van zaken over de Urban Agenda. Hij lichtte toe dat er nu 12 partnerschappen zijn gevormd, waarvan de laatste onder het Maltees voorzitterschap. De nodige actie en dynamiek is ontstaan, met name de steden tonen grote betrokkenheid en daadkracht.

De partnerschappen moeten uiteindelijk leiden tot concrete voorstellen om knelpunten in Europees beleid en wetgeving te slechten. De volgende fase is om de governance van de Urban Agenda in de juiste vorm verder te brengen.

De delegatie toont zich enthousiast over de aanpak van de Urban Agenda en blijft graag op de hoogte en betrokken bij het verdere verloop.

Meer informatie

Congres van de raad van Europa

Tijdens de delegatievergadering van het Congres werd onder andere een terugkoppeling gegeven van de 32e zitting van het Congres. Vooral het debat over de situatie van burgemeesters in Turkije kreeg veel aandacht. Daarnaast heeft men gesproken over het versterken van de synergie tussen de verschillende commissies die zich bezighouden met thema’s die spelen bij de Raad van Europa zoals de VNG commissie bestuur en veiligheid en de commissie CIVEX van het Comité van de Regio’s.  

De secretaris van de VNG commissie Bestuur en Veiligheid vertelde bijvoorbeeld over de dossiers verkiezingen en de ontwikkelagenda lokale democratie. De komende tijd zal er gekeken worden hoe de rapporten van het Congres voor deze dossiers ingezet kan worden.

Internationaal

Leden van de internationale delegatie spraken onder meer over de rol die Nederlandse gemeenten kunnen spelen in de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals).  VNG International was penvoerder voor het hoofdstuk over decentrale overheden in de nationale rapportage over de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen, die op 24 mei door minister Ploumen  aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Op 29 mei heeft de VNG een oproep uitgestuurd aan alle Nederlandse gemeenten om ook Global Goals gemeente te worden. De leden van de delegatie spraken hun steun uit voor deze oproep, waarbij ze benadrukten dat het hierbij ook van belang is om te kijken wat dit concreet kan betekenen in kleinere gemeenten.

Verder wisselden leden van de internationale delegatie van gedachten over het voorstel om een internationale etalage te ontwikkelen onder de noemer ‘Dutch Design on Local Governance’, met als doel om de kracht van het Nederlands lokaal bestuur internationaal nog beter op de kaart te zetten en het zelfbewustzijn van gemeenten in Nederland te vergroten. De leden van de internationale delegatie adviseerden onder meer om de etalage aan te laten sluiten bij de VNG-agenda en om met elkaar en met andere organisaties in gesprek te blijven over karakteristieken van het Nederlands lokaal bestuur.

Meer informatie