De VNG-commissie Europa en Internationaal is op 19 januari 2018 bij elkaar gekomen. De Commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR).
 

De delegaties vergaderden zowel afzonderlijk als plenair.

Werkplan monitoring lokale democratie in Nederland

In 2019 zal de staat van de lokale en regionale democratie in Nederland worden geanalyseerd door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Dit wordt gedaan op basis van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie. De Commissie Europa en Internationaal adviseert positief om een pre-monitoring onderzoek uit te voeren. In 2013 vond de laatste monitoring van Nederland plaats.

Taskforce Subsidiariteit  

Eurocommissaris Timmermans heeft het initiatief genomen om een subsidiariteitstaskforce op te richten. De taskforce zal kijken op welke beleidsterreinen mogelijk op termijn de bevoegdheden deels of geheel terug moeten naar de lidstaten (de subsidiariteit en proportionaliteit van EU regels). De taskforce gaat ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om decentrale overheden beter te betrekken in de voorbereiding en follow up van EU beleid. De gemeentelijke leden naar het CvdR hebben besproken hoe de VNG aan dit debat kan bijdragen.

Global Goals

In de internationale delegatie is gesproken over het opzetten van een landelijk dekkend Global Goals ambassadeursnetwerk. In dit netwerk kunnen burgemeesters en wethouders een verbindende rol spelen tussen het VNG-bureau en collega-bestuurders in de regio bij de verdere uitrol van de Gemeenten4GlobalGoals campagne. Ook besprak de internationale delegatie het belang om de Global Goals nog sterker te verbinden met andere VNG beleidscommissies.

VNG Standpunten

De Commissie heeft positief geadviseerd over de volgende VNG-documenten:

  • De Europese Agenda 2018: De VNG stelt jaarlijks een Europese Agenda op met de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten.
  • Position paper INTERREG na 2020: In navolging van de discussie over het toekomstig cohesiebeleid worden momenteel specifiek ook discussies gevolgd en een interbestuurlijk standpunt opgesteld over de INTERREG-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking.
  • VNG paper over de toekomst Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: De VNG heeft samen met de P10 een position paper opgesteld. De inzet richt zich op de tweede pijler van het GLB (plattelandsontwikkeling).
  • Jaarplan opdracht internationaal beleid 2018. Dit is de opdracht die de VNG aan VNG International verleent om te zorgen voor internationale belangenbehartiging en dienstverlening aan gemeenten op internationaal terrein.

Meer informatie