In de vergadering van 10 november 2021 van de VNG-commissie Europa en Internationaal is onder meer gesproken over de EU Urban Agenda, de Europastrategie van de VNG, het monitoringsrapport over de lokale democratie en autonomie in Nederland, en Global Goals-indicatoren. 

EU Urban Agenda

De EU Urban Agenda is een belangrijk onderwerp voor Nederlandse gemeenten. Hij gaat over een beter uitvoerbaar EU-beleid, betere toegankelijkheid voor steden tot Europese fondsen en subsidies, en kennisdeling. De thematische partnerschappen van de Urban Agenda, waarin verschillende overheidsniveaus en belanghebbenden samenwerken, is een mooi model van interbestuurlijke samenwerking. Dat is wat de VNG en Nederlandse gemeenten willen: een echt partnerschap met de nationale regering en de Europese instellingen.

De leden spraken met Karin van Dantzig, Urban Envoy van het ministerie van BZK, over de toekomst van deze partnerschappen, nu de Urban Agenda in de tweede fase is gekomen. Een belangrijke vraag was hoe we hiervan een succes kunnen maken, net als tijdens de eerste fase van de Urban Agenda.

Europavisie en -strategie VNG

Vanuit de VNG wordt een nieuwe Europastrategie opgesteld. Die gaat over de EU-dimensie van het lokale bestuur, de 'Europeanisering' van gemeenten, kennisdeling en gezamenlijke projecten tussen gemeenten binnen Europa, en Europa in de VNG-organisatie. Gemeentelijke ambities en agenda’s zijn steeds vaker afhankelijker van Europese initiatieven en wet- en regelgeving. Daarnaast profiteren gemeenten van Europa. Zij gebruiken Europese fondsen en nemen deel aan Europese netwerken om gemeentelijke beleidsprioriteiten te realiseren. Gemeenten moeten in Brussel zelfbewust kunnen optreden om de voordelen die Europa biedt optimaal te kunnen benutten. Dit vraagt om een versterkte en strategische inzet van gemeenten en de VNG voor Europese dossiers en ontwikkelingen. De leden verwelkomen de concepttekst van de Europese visie en strategie. 

Monitor lokale democratie en autonomie in Nederland

Begin 2021 heeft het Congres van lokale en regionale overheden naar de Raad van Europa een bezoek gebracht aan Nederland om de lokale democratie en autonomie te monitoren. Op basis hiervan is een rapport met aanbevelingen geschreven en vastgesteld. Deze aanbevelingen gaan over de financiële positie van gemeenten, regionalisering, interbestuurlijke samenwerking en de positie van de burgemeester. De leden geven aan zich te kunnen vinden in de concept-reactie van de VNG op het rapport. 

Global Goals-indicatoren

De VNG ontwikkelt een standaardset Global Goals-indicatoren voor gemeenten. Deze moeten gemeenten helpen om inzicht te krijgen in hoe ze ervoor staan en zich ontwikkelen ten opzichte van de doelstellingen uit de Global Goals. De leden benadrukken het belang van deze indicatorenset. Meten en weten helpt om de Global Goals meer in het hart van het beleid te krijgen, omdat het gemeenten een handvat geeft voor eigen beleidskeuzes op basis van data. 

Meer informatie