Op 6 september was de startdag voor de nieuwe commissies: ook voor de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Naast kennismaken stonden ook inhoudelijke onderwerpen zoals de Raamovereenkomst verpakkingen en de voortgang van het klimaatakkoord op de agenda.

Raamovereenkomst verpakkingen

Tijdens de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 hebben het ministerie van I&W, Afvalfonds Verpakkingen en VNG meerdere knelpunten geïnventariseerd in de keten van kunststof verpakkingsafval. Om deze knelpunten aan te pakken wordt door de partijen gewerkt aan nieuwe afspraken.

In juni 2018 is op de ALV een motie aangenomen die de VNG oproept om een aantal maatregelen te treffen. Ook roept de motie op om de bestuurlijke inzet op dit dossier te vergroten.

Voortgang Klimaatakkoord

De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn begin dit jaar gestart. In de vergadering wordt de tijdlijn geschetst, en de opgave: een reductie van 48,7 megaton minder CO2 uitstoot. Bij de zogenaamde sectortafels worden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken. In totaal zijn er vijf sectortafels: gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit, mobiliteit en landbouw & landgebruik. Op 10 juli presenteerden de sectortafels een voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

Binnenkort worden de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht. De doelstelling is dat er eind dit jaar een Klimaatakkoord wordt gesloten.

Blijf op de hoogte van het Klimaatakkoord

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke zaken rondom het Klimaatakkoord:

  • Op dit moment vinden er 12 roadshows plaats over de RES 
  • Op 25 september 2018 vindt de werkconferentie van het Klimaatakkoord plaats.
  • Met regelmaat verschijnt de nieuwsbrief 'Voortgang Klimaatakkoord'

Meer informatie