De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu kwam op 31 oktober 2019 bijeen. Er werd onder andere gesproken over de Raamovereenkomst Verpakkingen en over PFAS.

Ook kwamen het klimaatakkoord, lood, internationale economische samenwerking, de NOVI, het IBP en stikstof aan bod.

Raamovereenkomst verpakkingen

In maart 2016 had de commissie ingestemd met de voorstellen op hoofdlijnen. Op 16 mei 2019 is - onder voorbehoud van de uitwerking van drie aanvullende wensen - akkoord gegaan met de uitgewerkte afspraken. De afgelopen maanden is ook invulling gegeven aan de drie genoemde wensen:

  1. Er is verduidelijking aangebracht en meer inzicht gegeven in de nieuw te maken afspraken over nascheiding
  2. Er is verduidelijking aangebracht en meer inzicht gegeven in de uitwerking van het voorstel om de voorkant van de kunststof verpakkingsketen te verduurzamen, en
  3. De uitkomst en de gevolgen van de op handen zijnde samenwerking tussen het Afvalfonds Verpakkingen en de combinatie Midwaste/HVC (RKN) worden nader toegelicht.

Aan de commissie is het volledige pakket voorgelegd. De commissie besluit positief over de nieuwe afspraken en de opgestelde Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Daarom wordt het pakket geagendeerd voor de bestuursvergadering van 31 oktober 2019, waarna deze ter instemming kan worden voorgelegd op de BALV.

PFAS

Doordat gemeenten en aannemers de met PFAS verontreinigde grond niet meer kwijt kunnen, dreigen veel projecten te stagneren; zowel nieuwe ontwikkelingen als onderhoud.

De VNG heeft vanaf het moment dat het ministerie de grens op 0,1 heeft gesteld, gewaarschuwd voor de consequenties die die gaat hebben op de vergunningverlening. Over de problematiek vond op 28 oktober een bestuurlijk overleg plaats. In het BO is gesproken over een oplossing voor de te hoge norm in het tijdelijke handelingskader. Afgesproken is dat 1 december een nieuwe norm van toepassing is.

Daarnaast wordt een Taskforce opgericht, wordt ingezet op werkconferenties in het land, is er geld beschikbaar gesteld en is de kamer geïnformeerd. Lees hierover meer op onze website.

Meer informatie