In de bestuursvergadering van 9 december sprak de commissie over  het rapport 'Sturen op ruimte', een position paper 'Gezonde leefomgeving' en de gevolgen van de coronamaatregelen voor de regionale economie.

Het eerste deel van de vergadering was samen met de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM). Hierin werd het rapport ‘Sturen op ruimte’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) besproken. Daarnaast is ingegaan op een position paper Gezonde leefomgeving, dat de VNG in voorbereiding heeft. In het tweede deel van de vergadering kwam onder andere de gevolgen van de coronamaatregelen voor de regionale economie aan bod.

Presentatie over het rapport Sturen op Ruimte door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Position paper Gezonde leefomgeving

De VNG heeft zich de afgelopen tijd georiënteerd op het integrale onderwerp gezonde leefomgeving. Van oudsher speelt gezondheid een rol in het fysieke domein door gezondheidsbescherming, maar de laatste jaren komt steeds meer aandacht voor gezondheidsbevordering in de fysieke leefomgeving. Steeds meer gemeenten maken beleid op gezondheid in de leefomgeving, maar een grote groep gemeenten weet nog niet goed waar te beginnen. Met dit position paper wordt een VNG-standpunt ingenomen en de VNG-agenda voor de komende 2 jaar bepaald. Gezonde leefomgeving wordt in het paper beschouwd als een satéprikker: het is niet een onderwerp dat sectoraal aangepakt kan worden, het gaat door alle (bestaande) beleidsdossiers heen en moet overal in meegenomen worden. Belangrijkste punt van dit paper is dat we willen dat gezondheid meegenomen wordt als afwegingsprincipe in de leefomgeving ('health in all policies').

De commissies geven aandachtspunten mee en suggesties voor het stimuleren van een gezonde leefomgeving, zoals zero emissie vervoer. Het belang van het onderwerp wordt beaamd en aangegeven wordt dat we dit echt als integraal onderwerp moeten bezien met nieuwe ambities rond gezondheid. Hierbij wordt benoemd dat het regionale schaalniveau waar in het paper naar wordt verwezen een uitdaging is, omdat er verschillende samenwerkingen zijn die hiermee te maken hebben waardoor de gezonde omgeving vaak versnipperd aan bod komt.

Taskforce economisch herstel en transitie

De maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen zijn fors. Aan de commissie wordt gevraagd op welke vraagstukken de taskforce zich de komende periode moet richten - uitgaand van een langere duur van de coronabestrijding. Er wordt onder andere gesproken over de gevolgen van de maatregelen voor arbeidsmobiliteit en de toekomstgerichtheid van bedrijven. Wat betreft menselijk kapitaal heeft het MBO een belangrijke rol. Kunnen zij zorgen voor de mensen die we morgen nodig hebben? Besproken wordt dat we als gemeenten de lokale praktijk in herstel en transformatie meer op de agenda moeten zetten.