De eerste gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) en Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) was 6 december. Het eerste uur spraken de commissies over de ruimtelijke consequenties van energietransitie, het basispakket Omgevingsdiensten en het PAS.

Het uur daarna splitsten de commissies zich. In de commissie EKEM werd het tweede uur onder andere de Raamovereenkomst Verpakkingen, het Schone Lucht Akkoord en de lobby aanvullingswet Geluid besproken.

Ruimtelijke consequenties energietransitie

De nationale opgave voor opwekking van energie op land is 35 terawatt. Er wordt geen verdeling vooraf per regio gemaakt. De uitwerking ervan vindt plaats In de Regionale energiestrategieën (RES). Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de potentie per regio in beeld brengen.

Ook het huidig energieverbruik wordt per regio bepaald. De concepten van de RES' en moeten vijf maanden na vaststelling van het Klimaatakkoord gereed zijn. De RES' en worden geconcretiseerd in (provinciale en gemeentelijke) omgevingsvisies. RES' en zijn niet eenmalig, maar worden regelmatig geactualiseerd.

Netwerk Programmatische Aanpak Stikstof

Besloten is een ambtelijk netwerk op te starten van gemeenten met bestuurlijk draagvlak vanuit de commissies om te kijken naar de gevolgen van het PAS.

Het Schone Lucht Akkoord

Ook de inzet voor het Schone Lucht Akkoord werd besproken. Belangrijk is dat gemeenten graag willen bijdragen aan permanente verbetering van de luchtkwaliteit, maar daartoe wel in staat gesteld moeten worden. Daarvoor zijn enkele zaken noodzakelijk zoals het betrekken van alle relevante parameters (breder dan NSL nu) die van invloed zijn op gezonde luchtkwaliteit.

Meer informatie