De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak tijdens de vergadering van 12 maart onder meer een recente CPB-publicatie over recycling, de Regionale Energie Strategie en Route 35, de bestuurlijke afspraken Bodem 2020 en de Ja-Ja sticker.

Hieronder een terugblik op de vergadering.

Presentatie CPB-studie naar 'secundaire grondstoffen en gemeenten'

De commissie werd door het Centraal Planbureau geïnformeerd over de publicatie: ‘Meer milieuwinst met recycling #hoedan?’. (Zie hieronder.) Uit deze publicatie blijkt dat er meer milieuwinst mogelijk is uit recycling. De grootste winst is te halen bij recycling tot een min of meer gelijkwaardig product. De problematiek is echter dat de markten niet goed werken en milieuschade niet goed is ingeprijsd. Primaire grondstoffen zijn daardoor te goedkoop ten opzichte van secundaire grondstoffen. Oud papier daarentegen is wel een succes. De kwaliteit is doorslaggevend voor de milieuwinst en opbrengst.

Hierbij zie je een verschil tussen kunststof en textiel en papier. Bij kunststof is nascheiden mogelijk, voor papier en textiel is bronscheiding nodig. Bij een te hoge vervuiling zijn textiel en papier niet meer bruikbaar. Als het gaat om statiegeld heeft de prikkel invloed om afval niet in het milieu te deponeren. Zeker voor zwerfaval, kleine flesjes en blikjes, is dit een begaanbare weg en wegen de kosten op tegen de baten.

De commissie herkent de discussie. De commissie vraagt of het CPB een document met feiten kan opstellen welke mogelijkheden er op dit moment zijn en wat de voor- en nadelen daarvan zijn en is blij om te zien dat het invoeren van statiegeld effect zou hebben, dit zou veel overlast op kunnen lossen.

Update Regionale Energie Strategie en Route 35

Tijdens de BALV van 29 november 2019 zijn gemeenten akkoord gegaan met de afspraken in het Klimaatakkoord. Volgens deze afspraken zijn de decentrale overheden verantwoordelijk voor een gedragen verdeelsystematiek in het geval de concept-RES’en onverhoopt niet volledig optellen tot deze nationale opgave. De concept-RES’en moeten tezamen optellen tot een duurzame opwekcapaciteit van 35 TWh. De decentrale overheden hebben deze taak gezamenlijk opgepakt en aangeduid met de term: Route 35. De commissie werd bijgepraat over de stand van zaken en de VNG-acties.

Bestuurlijke afspraken Bodem 2020 

De commissie werd geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Het streven was om medio mei tot bestuurlijke afspraken voor na 2020 te komen. Gezien de keuze voor inrichting van een uitgebreider proces is dit niet haalbaar. Voor gemeenten is het echter van belang om ruim voor het einde van het jaar duidelijkheid te krijgen over de middelentoedeling voor 2021.Een mogelijke oplossing is gebruik te maken van de conceptafspraken die in september gereed zijn. Op basis hiervan kan ook een indicatie van de budgetverdeling worden gedaan. De septembercirculaire zou dan het moment zijn waarop gemeenten meer duidelijkheid krijgen over het budget vanaf 2021.

Ja/ja sticker

Diverse gemeenten hebben de VNG gevraagd ondersteuning te bieden bij de afweging en eventuele invoering van de zogenoemde ja/ja sticker. (Ofwel het ‘opt-in systeem': inwoners die deze sticker niet op de brievenbus hebben geplakt, ontvangen geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Met de toenemende interesse vanuit gemeenten is ook de roep om ondersteuning vanuit de VNG luider geworden. Om hieraan tegemoet te komen is een Q&A opgesteld, die antwoord geeft op de veelgestelde vragen:

Meer informatie