Hieronder vind u een korte terugblik van de vergadering van de commissie op 16 mei 2019.

Global Goals Liasion

Om de Global Goals (VNG international) meer te verbinden met het werk van de VNG in de volle breedte en de verbinding tussen de commissie Europa en Internationaal en de commissie EKEM op dit vlak te versterken is besloten binnen de commissie EKEM een portefeuillehouder aan te wijzen als liaison op het thema economie. Mogelijk kan op een later moment de samenwerking worden verbreed op andere thema's waar raakvlakken te vinden zijn tussen de Global Goals en de commissie.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord ligt niet ter besluitvorming voor op de ALV van 5 juni 2019. De laatste stand van zaken over het proces Klimaatakkoord en de ‘5 hoofdpunten’ worden besproken. Meer hierover, de ledenbrief hierover en de 5 hoofdpunten vindt u hier.

VNG-routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Voor ligt de eerste versie (0.5) van de VNG-routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Aanleiding is de afspraak in het Ontwerp van het Klimaatakkoord (dat nog niet is goedgekeurd). De VNG heeft conform de voorstellen uit dit ontwerp een concept van de eigen sectorale routekaart naar energieneutraal gemeentelijk vastgoed opgesteld. Het betreft een eerste dat zal worden aangevuld en verrijkt met en door de achterban. Hier worden ook de andere 12 routekaarten in meegenomen.

Raamovereenkomst Verpakkingen

De afgelopen maanden is er gewerkt aan voorstellen voor nieuwe afspraken. De notitie geeft inzicht in de voorstellen voor nieuwe afspraken. De besprekingen met het Afvalfonds Verpakkingen over de nieuw te maken afspraken vonden met name plaats in het onlangs opgerichte ‘Platform Ketenoptimalisatie” (verder PKO). Dit platform is door de VNG en het Afvalfonds opgericht om de keten van inzameling tot recycling efficiënter en effectiever te laten werken. Het PKO heeft deze voorstellen onlangs afgerond. Deze worden aan de commissie voorgelegd en vergeleken met de eerder door de VNG vastgestelde inzet. De wijzigingen concentreren zich rond 4 onderwerpen:

  • Verhoging recyclingpercentage kunststof
  • Verduurzaming van kunststof verpakkingen aan de voorkant van de keten
  • Lange termijn afspraken en verandering van de huidige ketenregierol van gemeenten
  • Zwerfafval

De commissie gaat akkoord met de gedane voorstellen, mits er een verduidelijking komt op een aantal punten. De commissie geeft de portefeuillehouders mandaat om deze aanvullingen in komende periode te verwerken. Tijdens de volgende commissievergadering wordt de voortgang besproken en het proces om tot afronding te komen inzichtelijk gemaakt.

Overig

Naast deze onderwerpen sprak de commissie ook over de nationale agenda laadinfrastructuur, luchtkwaliteit, 5G, asbestdakenverbod, het landelijke schadeprotocol voor gaswinning uit de kleine velden en de visie over bodem en ondergrond.