Op 4 juli kwam de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) samen. Op de agenda onder andere: smart societies, milieuzones, stikstof en asbestdakenverbod. 

Smart society en duurzame mobiliteit

In het eerste uur vergadert de commissie gezamenlijk met de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM). Er volgen presentaties over Smart Society en het bevorderen van duurzame mobiliteit door het instellen van milieuzones.

Milieuzones

Over milieuzones wordt afgesproken dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gemeenten eerst ambtelijk en daarna bestuurlijk met elkaar overleggen. Dit gaat over uitwerking en bespreekpunten rondom milieu- en nul-emissie zone. Dit najaar worden bij het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afspraken over invoering nul-emissie zones gemaakt.

Stikstof

Ook komt kort de laatste stand van zaken omtrent de stikstof problematiek aan bod. Zie ook onderstaand nieuwsbericht. 

Klimaatakkoord

Op 28 juni is het klimaatakkoord verschenen. De commissie wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom het Klimaatakkoord. De VNG heeft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het concept Klimaatakkoord van 21 december op een rij gezet. Daarnaast is het tijdspad geüpdatet en hebben we een infographic ontwikkeld waarin de samenhang op verschillende niveaus zichtbaar zijn.

Woonlastenneutraliteit

Daarnaast zijn er belangrijke afspraken gemaakt over de woonlastenneutraliteit met het ministerie van BZK.

  • U leest hier alles over in de brief van het ministerie van BZK aan de VNG.

Vervolg inzet asbestdakensanering

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen waarin de wettelijke grondslag voor het asbestdakenverbod was opgenomen. De Kamer is niet principieel tegen het wetsvoorstel, maar maakt zich zorgen over de kosten van de sanering voor dakeigenaren. Aan de commissie wordt de vraag voorgelegd of de VNG zich moet blijven inzetten op het stimuleren van asbestdakensanering en een lobby voor een nieuw asbestdakenverbod. De commissie stemt in. Na de zomer komt dit punt terug op de agenda met een uitgewerkt voorstel.

Meer informatie