De VNG-commissie Bestuur en Veligheid was bijeen op 14 februari. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen lokale democratie, asielzaken, ondermijning, cyberveiligheid en het bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden.

Lokale democratie

Het Rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel lag ter tafel. De commissie staat positief tegenover initiatieven om de (lokale, participatieve) democratie te versterken. Daarbij sprak zij ook over de vorming van een team dat een verdere kwaliteitsimpuls aan de lokale democratie kan geven. Ten slotte is de commissie ook positief over de oproep van mnister Ollongren (BZK) tot meer maatwerkdemocratie, in haar recente Thorbeckelezing.

Asielzaken

Aan bod kwamen het Programma Flexibilisering asielketen (waarmee beter ingespeeld kan worden op fluctuaties in de samenstelling en omvang van de asielstroom), het handelingsperspectief COA op- en afschaling, en een voorstel op te komen tot centrumgemeenten bij het naturalisatieprocedures.

Veiligheid

Eerst werd gesproken over de bevoegdheden van boa’s en hun samenwerking met de politie. Vervolgens hield Peter Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning, een presentatie over de aanpak van ondermijning, en de bestuurlijke borging van dit onderwerp. Ten slotte werd cyberveiligheid besproken, de commissie wil over dit thema meer bewustwording stimuleren.

Zorg en Veiligheid

Besproken werd het bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden (dat in grote lijnen overeenkomt met het bestaande convenant hierover).

Tot slot 

Tot slot kwam nog een aantal onderwerpen kort ter sprake, o.a. de nieuwe modellen voor ambtelijke bijstand, het belang van intragemeentelijke informatiedeling, de Basisscan integriteit, en het Veiligheidspakket voor burgemeesters.

Meer informatie