Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 8 september 2021. Op de agenda stond onder andere: de Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen, Cao SW, en arbeidsvoorwaarden van de toekomst.

Cao Gemeenten en Cao SGO

Aangezien de onderhandelingen sinds februari zijn opgeschort,  hebben werkgevers voor de zomer een uitnodiging gestuurd aan de bonden om het overleg weer op te pakken. De bonden gaven aan dat er 16 september een digitale demonstratie zou plaatsvinden waarbij ze een petitie overhandigen. Duidelijk is dat zowel gemeentelijke medewerkers als werkgevers zich zorgen maken over het uitblijven van een cao. Het CvA deelt deze zorg en gaat zich opnieuw oriënteren op mogelijkheden om het overleg weer op te pakken.

Pensioen

Om de gewenste datum van overgang naar het nieuwe stelsel in 2026 te halen wordt er gewerkt aan de uitwerking van de verdere pensioenregeling. Na de keuze voor het nieuwe pensioencontract is de verwachting dat een bundeling aan werkhypotheses in november 2021 kan worden voorgelegd. Het CvA zal dan verder worden geïnformeerd. 
Eind juli hebben ABP en VNG een bericht gepubliceerd over de premiestijging van 1,5% per 2022 en dat er een verkenning zal plaatsvinden van het premiepad voor 2022 en 2025. Daarnaast is het CvA kort geïnformeerd over het nieuwe besturingsmodel van het ABP, het omgekeerd gemengde model.

Cao SW

De voorzitter van de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) informeerde het CvA over de recente ledenraadpleging voor de nieuwe Cao SW. In totaal hebben 140 gemeenten hun stem uitgebracht waarvan slechts 1 een tegenstem was. De belangrijkste afspraken in de Cao SW gaan over de doorlooptijd van 5 jaar (die voor rust zorgt), salarisontwikkeling en duurzame inzetbaarheid door eerder te kunnen stoppen met werken en een aanvullende seniorenregeling, ook is er mogelijkheid van het kopen van extra verlof. De cao wordt voorgelegd aan het VNG-bestuur voor akkoord.

Arbeidsvoorwaarden van de toekomst

De wens van leden om te kijken naar de toekomst van de arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector leeft al van vóór de periode van de normalisering. Aangezien het normaliseringsproces zo goed als afgerond is kan het CvA verder koersen. Zo moeten er uitgangspunten worden vastgesteld voor arbeidsvoorwaardenbeleid in een afwegingskader. Dit helpt gemeentelijke werkgevers om te gaan met toekomstige arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Ook wordt richting gegeven aan een aantal verschillende inhoudelijke arbeidsvoorwaardelijke thema’s. Bestuurders van het CvA en WSGO evenals HR-medewerkers worden hierbij actief betrokken.