Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op 9 september. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: pensioen, de conceptarbeidsvoorwaardennota en de banenafspraak.

Pensioen

Voor de zomer heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan per 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026 geïmplementeerd moeten zijn door pensioenfondsen. De Pensioenkamer bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, waaronder de VNG, en werknemers binnen overheid en onderwijs. Zij bepalen samen hoe de pensioenregeling van ABP wordt vormgegeven. De komende jaren zal de bestaande pensioenregeling klaar gemaakt moeten worden voor de overgang. Het College voor Arbeidszaken vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dit dossier vraagt de komende tijd dan ook veel aandacht van het college.

Conceptarbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten en Cao SGO

De huidige cao’s lopen af op 1 januari 2021. De voorstellen voor de nieuwe cao’s staan in de conceptarbeidsvoorwaardennota. Deze voorstellen zijn onder andere gebaseerd op bijeenkomsten met P&O-medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisatie, de respons op de gezamenlijke medewerkerspeiling (zie bericht Cao-partijen tevreden over eindrapport vragenlijst) en het advies van de Werkgroep Verlof en Vitaliteit. Het college heeft de conceptarbeidsvoorwaardennota vastgesteld en legt deze via een ledenraadpleging aan de leden voor. Van 14 september tot en met 23 oktober 2020 kunnen gemeenten en gemeentelijke organisaties hun stem uitbrengen op de conceptarbeidsvoorwaardennota. Op 29 oktober stelt het bestuur van de VNG en de WSGO de arbeidsvoorwaardennota vast.

Banenafspraak

Het College voor Arbeidszaken vindt het uitvoeren van de banenafspraak door gemeentelijke werkgevers van groot belang en stemde in met de werkagenda voor 2020 en 2021. Het doel van de werkagenda is om resultaten en inspanningen inzichtelijk te maken, voorbeelden te delen en de voortgang van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bewaken. Een aandachtspunt in de werkagenda is het beperken van de nadelige gevolgen van de uitbraak van COVID-19. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lastiger geworden. Om juist nu de aandacht op het realiseren, maar vooral het behouden van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vestigen, wordt hier vanuit de VNG extra focus op gelegd.

Meer informatie