Het College voor Arbeidszaken was 6 juli bijeen om te spreken over de actuele onderwerpen: het principeakkoord Cao Gemeenten, de pensioenonderhandelingen, de voorbereidingen voor de normalisatie en het brandweerakkoord.

Principeakkoord Cao Gemeenten

De onderhandelingsdelegatie van het CvA sloot op 4 juli met de vakbonden een principeakkoord over de nieuwe Cao Gemeenten. Met de gemaakte afspraken wordt geïnvesteerd in belangrijke thema’s die spelen binnen de gemeentelijke sector. De cao loopt van 1 mei 2017 – 1 januari 2019.

'Er ligt een evenwichtig akkoord met moderne arbeidsvoorwaarden', aldus Roel Cazemier, voorzitter van het CvA en de onderhandelingsdelegatie. Gemeenten kunnen aan de slag met pilots ‘Bewust belonen’ voor een moderne beloningssystematiek en de harmonisatie van verlof, waardoor medewerkers meer keuzevrijheid krijgen over de inzet van het verlof, dit wordt in een paritaire werkgroep verder uitgewerkt.

Het CvA legt het principeakkoord met een positief advies voor aan leden. De ledenraadpleging over dit akkoord loopt van 12 juli tot en met 27 september. Het principeakkoord wordt definitief als het VNG-bestuur en de vakbonden ermee instemmen. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging neemt het VNG-bestuur een definitief besluit.

Pensioenonderhandelingen

Partijen onderhandelen in de Pensioenkamer over het verhogen van de pensioenrichtleeftijd en het verminderen van de complexiteit van de pensioenregeling. Nadat een impasse was ontstaan, kwam de Raad voor het Overheidspersoneel bijeen om dit te bespreken. Met een nieuw mandaat van de Bestuurlijke Regiegroep (waarin bestuurlijke vertegenwoordigers van decentrale overheden) zijn de onderhandelingen hervat. De onderhandelingen gaan op 6 juli verder met de intentie van partijen om tot een akkoord te komen.

Normalisatie

Vanwege de normalisatie die op 1 januari 2020 ingaat, moeten de leden besluiten over de toekomst van de Cao Gemeenten en de rol van de VNG daarin. Het CvA en het bestuur hebben verschillende scenario’s besproken, het CvA stuurt gemeenten hierover in de eerste week van augustus een ledenbrief. De VNG stuurt de leden in oktober een voorstel dat tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) op 1 december 2017 in stemming wordt gebracht.

Brandweer

Het CvA neemt kennis van de stand van zaken over het principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht. Via een ledenraadpleging is dit akkoord voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio’s. Alle uitgebrachte stemmen waren positief. De achterbannen van de vakbonden hadden al op 26 juni met veel steun ingestemd met het principeakkoord. Na bekrachtiging van het akkoord in VNG-bestuur kan worden begonnen met de uitwerking.

Meer informatie