Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 19 april. Op de agenda stonden onder meer de onderwerpen: Vensters voor Integriteit, normalisering en de Cao Gemeenten.

Vensters voor Integriteit

Er is veel aandacht voor integer handelen bij de overheid. Johan Strieker, werkzaam bij BZK, en Daniël van Geest, werkzaam bij ICTU, waren door het college uitgenodigd om uitleg te geven over Vensters. Vensters bestaat uit verschillende benchmarkinstrumenten, waardoor organisaties vanuit verschillende invalshoeken zicht krijgen op alle elementen van de bedrijfsvoering en/of dienstverlening.

Integriteit is een van die elementen die in de testfase zit. Voor een open, transparante en integere organisatiecultuur is integriteit belangrijk. Door het invullen van een belevingsonderzoek en het maken van een risicoanalyse wordt inzichtelijk gemaakt waar de organisatie aandacht aan dient te besteden.

Het college was zeer geïnteresseerd in het nieuwe instrument. Een aantal leden van het CvA hebben zich aangemeld bij Vensters als testgemeente.

Cao Gemeenten

In de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 is afgesproken om paritaire werkgroepen in te stellen voor de uitwerking van een toeslag voor medewerkers die via een payroll of vergelijkbare constructie werkzaam zijn bij gemeenten én de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. De adviezen die werkgroepen hebben opgesteld zijn besproken in het CvA. De op- en aanmerkingen van het CvA worden meegenomen in een volgend bestuurlijk overleg tussen sociale partners.

Normalisering

Op 7 maart vond een eerste bestuurlijk gesprek plaats tussen de VNG en de vakbonden over de normalisering. Het college werd bijgepraat over dit overleg waar de toekomst van het decentrale overleg, de reikwijdte van de cao, aansluitingen bij de cao, geschillenregelingen en de regels voor reorganisatieontslag op de agenda stonden. Op 30 mei wordt dit overleg voortgezet om de onderwerpen verder uit te diepen.