Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 10 maart. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en de Cao aan de Slag.

Cao Gemeenten en Cao SGO

De werkgevers VNG en de WSGO voeren vanaf november vorig jaar overleg met de vakbonden over een nieuwe cao. Tijdens het laatste overleg op 19 februari hebben de vakbonden het overleg opgeschort. Hoewel werkgevers verschillende pogingen hebben gedaan om afspraken te maken, is het niet gelukt om dichter bij elkaar te komen. Over diverse onderwerpen waaronder thuiswerken, harmonisatie van het bovenwettelijke verlof en de loonontwikkeling bestaat er een verschil van mening.

Het College voor Arbeidszaken werd door de onderhandelingsdelegatie bijgepraat over dit laatste cao-overleg. Het college staat achter de ingezette lijn van de onderhandelingsdelegatie en hoopt dat de vakbonden terugkeren naar de cao-tafel om het overleg voort te zetten.

Pensioen

Ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel per 2026 werkt de Pensioenkamer de komende jaren met werkhypotheses om tot een nieuwe ABP-pensioenregeling te komen. In de diverse werkhypotheses zijn de verschillende vraagstukken om te komen tot de nieuwe ABP-pensioenregeling opgedeeld. De eerste werkhypothese betreft de keuze voor het soort pensioencontract.

Het College voor Arbeidszaken werd gevraagd een keus te maken tussen het nieuwe pensioencontract of de verbeterde premieregeling. Deze contractkeuze is fundamenteel, omdat het de basis is voor de verdere uitwerking van de ABP-pensioenregeling. Deze keus wordt meegenomen naar het overleg in de Pensioenkamer. De uiteindelijke keus voor een soort pensioencontract wordt daar naar verwachting de komende maand afgestemd.

Cao Aan de Slag

De Kamer Inclusieve Arbeid heeft namens de VNG en Cedris een onderhandelaarsresultaat bereikt met de FNV en het CNV over een cao voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en in dienst zijn van een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of ander publieke organisatie belast met de begeleiding van mensen naar regulier werk. De cao heeft de titel: Cao Aan de Slag, en bevordert de doorstroom naar reguliere banen.

De gemeenten worden gevraagd om via een ledenraadpleging te stemmen over deze nieuwe cao. Meer informatie over de gemaakte afspraken en de stemprocedure verschijnt binnenkort in een ledenbrief.

Meer informatie