Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op 1 juli. Op de agenda stonden onder andere: kennismaking met de nieuwe voorzitter, cao Gemeenten en cao SGO, Kamer Inclusieve Arbeid en arbeidsomstandigheden. 

Nieuwe voorzitter 

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, is de nieuwe voorzitter van het College voor Arbeidzaken. Zijn voorzitterschap wordt in de ALV van september nog ter formele bekrachtiging voorgelegd aan de leden. Heerts heeft zich altijd actief ingezet op arbeidsvoorwaardenthema’s. Ton Heerts is nu ook voorzitter van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, voorzitter van de bestuurlijke delegatie voor de onderhandelingen met de vakbonden en lid van het bestuur van de VNG. David Vermorken, wethouder in Gilze en Rijen, werd als nieuw lid van het college welkom geheten. 

Cao Gemeenten en cao SGO 

In november 2020 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten. De inzet voor deze onderhandelingen wordt nu voorbereid. Het VNG-bureau heeft bijeenkomsten met p&o’ers georganiseerd met als doel het ophalen en verkennen van onderwerpen voor de inzet. Medewerkers bij gemeenten kunnen door het invullen van een vragenlijst laten weten wat zij belangrijke arbeidsvoorwaarden in de cao vinden. De VNG en de vakbonden hebben deze vragenlijst gezamenlijk opgesteld. De voorzitter roept gemeenten op om deze vragenlijst via het intranet aan hun medewerkers beschikbaar te stellen. Op 9 september stellen het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de WSGO de conceptarbeidsvoorwaardennota (inzet cao) vast en daarna organiseren de VNG en de WSGO een ledenraadpleging daarover.

Kamer Inclusieve Arbeid  

De cao Sociale Werkvoorziening is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur de cao op 10 juni bekrachtigd. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

De leden van de VNG hebben zich in de ledenraadpleging positief uitgesproken over het voorstel om een cao te ontwerpen voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt. Een van de randvoorwaarden is dat deze arbeidsvoorwaarden gefinancierd worden door het Rijk. Dit aangenomen voorstel wordt in de ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd. Ondertussen wordt er nagedacht over welke arbeidsvoorwaarden er in de cao opgenomen zouden kunnen worden. 

Arbeidsomstandigheden

Het werken in gezonde en veilige werkomstandigheden is door COVID-19 extra onder de aandacht gekomen. De VNG heeft hierover de handreiking ‘Veilige werkomgeving’ uitgebracht.  De handreiking is nu vooral gebaseerd op het voorkomen van COVID-19. Het college stemde in met een actualisatie en uitbreiding van de handreiking met verschillende onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid van werkgevers vallen. Het College voor Arbeidszaken richt vanwege de permante aandacht die dit thema behoeft een extra portefeuille ‘Arbeidsomstandigheden’ in.

Meer informatie