De vergadering van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) op 14 maart had wederom een volle agenda met meerdere presentaties en onderwerpen waaronder geothermie, het meerjarenprogramma GGU, het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Hieronder een terugblik op deze vergadering.

Presentatie geothermie 

De vergadering begon met presentaties over geothermie door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Platform geothermie. De presentaties gingen over de rollen die het Platform en SodM vervullen en de effecten van geothermie op de leefomgeving. Het doel was commissieleden te informeren over dat huidige stand van zaken, de boodschap is dat gemeenten goed na moeten denken over welke rol zij kunnen en willen spelen. Voor gemeenten is het belangrijk om rekening te houden met de ruimtelijke inpassing.

Meerjarenprogramma GGU

Doel van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is zaken waar mogelijk gemeenschappelijk op te pakken. De vraag die in de commissie voorlag, is welke prioriteiten de leden zien binnen het fysieke domein voor het Meerjarenprogramma van de GGU. De commissie benadrukt dat samenhang erg belangrijk is. Als prioriteit wordt energietransitie benoemd, specifiek kennis op het gebied van geothermie.

Klimaatakkoord

Er is inmiddels meer bekend over het proces om tot een Klimaatakkoord te komen, en hoe dit samenvalt met de waarschijnlijke besluitvorming in de Algemene ledenvergadering van de VNG. De planbureaus maakten 13 maart bekend in hoeverre de voorstellen van de sectortafels voldoende cumuleren tot 49% CO2-reductie in 2030. De conlusie is dat de focus van moet liggen op de drie eerder door de VNG gestelde randvoorwaarden. Besproken werd hoe de commissie in het verdere proces wordt betrokken.

Gemeentelijk perspectief NOVI

Om vast te stellen wat gemeenten in de praktijk waarnemen, en dus nodig achten als het gaat over deze opgaven én de samenwerking daarbij met het Rijk, stond het Gemeentelijke perspectief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op de agenda. Het is belangrijk dat de NOVI voldoende ruimte laat om op regionaal en lokaal niveau de inrichting vorm te kunnen gegeven.

Het Gemeentelijk perspectief beschrijft aan de hand van vier criteria wat belangrijk is voor gemeenten: de vraag lag voor of dit de juiste prioriteiten zijn. De commissie herkent zich in de prioriteiten en benadrukt onder andere dat Nederland een netwerk is waar stad en platteland elkaar nodig hebben en dat er meer nadruk moet liggen op gezamenlijk toezicht op nieuwe sturingsvariabelen en rollen.

Meer informatie