De eerste vergadering van het VNG-bestuur in 2019 was 17 januari. Er werd onder meer gesproken over de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de verdeelmodellen Sociaal Domein. Het bestuur sprak op verzoek van Jantine Kriens over wat het bestuur graag terugziet in de Meerjarenvisie 2020-2024.

Bestuursakkoord Wet Kwaliteitsborging Bouw

Het bestuur stemt in met het tekenen van het bestuursakkoord Wet Kwaliteitsborging Bouw. De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit heeft zich hier intensief mee beziggehouden, om te zorgen dat de gemeenten hun controlerende rol kunnen blijven vervullen.

Discussie Meerjarenvisie 2020-2024

Jantine Kriens maakt een ronde langs alle provinciale afdelingen om op te halen wat de leden graag terugzien in de Meerjarenvisie 2020-2024. Deze visie wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni. Kriens legt vandaag het bestuur een aantal dilemma’s voor om ook van hen richting te krijgen.

Bijvoorbeeld over hoe het afsluiten van akkoorden en convenanten zich verhoudt de rol van belangenbehartiger. En over de toenemende mate waarin de VNG zich bezighoudt met gemeenschappelijke uitvoering. Ook de wijze waarop de VNG zich zou moeten profileren in het debat over de bestuurlijke inrichting en over onderlinge solidariteit tussen gemeenten met heel verschillende belangen en behoeftes wordt gesproken.

Klimaatakkoord

Lot van Hooijdonk, bestuurslid en voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, geeft een update over het af te sluiten klimaatakkoord, waarvoor de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 30 november jl. drie randvoorwaarden hebben geformuleerd: voldoende bevoegdheden, voldoende financiering voor de uitvoeringslasten en haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners.

Op dit moment is het klimaatakkoord onderwerp van maatschappelijk debat en worden de voorgestelde maatregelen doorgerekend. Het is nog niet duidelijk hoe de besluitvorming gaat plaatsvinden, indien mogelijk is dat tijdens  de ALV van juni in Barneveld.

Verdeelmodellen Sociaal Domein

De commissie Financiën, de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs vormen een kopgroep voor het onderwerp verdeelmodellen Sociaal Domein.

Bestuurslid Sven de Langen licht toe dat in 2021 een nieuw verdeelmodel in gebruik moet worden genomen en hoe de kopgroep zich hiervoor inzet, samen met een expertgroep. Het bestuur stemt in met de voorgestelde onderzoeksmethode en heeft veel waardering voor de verstrekte adviezen waaronder het advies van de ROB.

Overig

Andere onderwerpen die ter tafel kwamen: onderhanden werk fonds GGU, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, de Erfgoeddeal en het Herindelingskader.

Meer informatie