Het VNG-bestuur kwam 2 en 3 oktober bijeen. Het bestuur benoemt Eric van Oostenhout tot secretaris en Anne de Baat tot penningmeester van het VNG-bestuur. De commissies hebben op sommige onderwerpen behoefte aan adviseurs uit andere netwerken. 

Afgesproken is een beperkt aantal adviseurs toe te laten en deze ook door het bestuur te laten benoemen. Ook droeg Marcel Meijs, gemeentesecretaris van Tilburg, het bestuur een prikkelende column voor.

Inzet van expertiseteams

Op verzoek van het bestuur werkt de directie voorstellen uit voor de inzet van enkele expertiseteams. Dit zijn teams die tijdelijk aan de slag gaan met een concreet onderwerp. Er wordt ingestemd met het instellen van expertiseteams voor de onderwerpen EU Meerjarig financieel kader, Programma herziening financiële verhouding, Vitalisering lokale journalistiek en Lokale democratie. Ook voor onderwijshuisvesting wordt een expertiseteam ingericht.

Moties Algemene Ledenvergadering juni 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn diverse moties ingediend. De directie informeert het bestuur over de stand van zaken en zal het onderwerp terug laten komen in de volgende bestuursvergadering op 1 november, gericht op de BALV van 30 november.

VNG-reactie op concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Er is een VNG-reactie opgesteld aan de ministeries van J&V en SZW op het concept wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten schuldenbewind. De VNG wil een bredere discussie voeren over het brede stelsel van beschermingsbewind en schuldhulpverlening. Ook streeft de VNG een sterkere regierol voor gemeenten na.

Fonds tekortgemeenten

In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag gedaan voor dit fonds, dat € 200 miljoen groot is. De aanvragen worden nu bekeken en in november zal er een eindrapportage liggen. De aanvragen en controle daarvan moeten ook inzicht geven in de tekorten en daarmee de gemeenten ondersteunen in het gesprek over de financiën van het sociaal domein.

Klimaatakkoord

Het bestuur heeft in een aparte sessie, voorafgaand aan de bestuursvergadering, de stand van zaken van het klimaatakkoord doorgesproken en de wijze waarop de VNG deelneemt aan alle klimaattafels. Ook de samenhang met de Regionale Energiestrategie (RES) en het belang van breed draagvlak zijn aan de orde geweest. Het betrekken van de leden bij het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging wordt door het bestuur als aandachtspunt meegegeven.

Preventieakkoord (roken, alcohol, overgewicht)

De VNG zal geen preventieakkoord tekenen totdat er overeenstemming is over de tekorten in het sociaal domein. De commissie steunt wel de ambitie van de staatssecretaris met betrekking tot het preventieakkoord, maar meent dat een preventiefonds nodig is.

De VNG wil meer inzetten op een integrale aanpak van preventie zoals in de WRR Policy Brief ‘Van verschil naar potentieel’, waarbij meer gekeken wordt naar gezondheidspotentieel.

Handhavingsinzet en capaciteit bij alcoholverkoop en het ontbreken van drugs en de fysieke ruimte in dit akkoord vraagt nog wel aandacht

Green Deal zorg

VNG zal deze intentieverklaring niet tekenen vanwege de aangenomen moties op de ALV over de tekorten in het sociaal domein. Enkele individuele gemeenten doen dat wel.

Meer informatie