Staatssecretaris Blokhuis, een VNG-delegatie en de kennispartners RIVM en GGD GHOR hadden op 13 december een bestuurlijk overleg over publieke gezondheid. Besproken werden onder andere de Landelijke nota volksgezondheid, de kerncijfers publieke gezondheid, en lokale prentieafspraken.

Landelijke nota volksgezondheid 

De landelijke nota volksgezondheid wordt medio 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. In tegenstelling tot voorgaande edities is afgesproken dat we nu vanaf de voorkant meer samen doen. Een werkgroep met het minsterie van VWS, de VNG en gemeenten, GGD GHOR en RIVM gaan de nota samenstellen. 

  • Overkoepelende visie

De nota gaat een overkoepelende visie op volksgezondheid bevatten met een keuze voor gezondheidsvraagstukken en ambities. De focus wordt daarbij gelegd op het concept van Positieve gezondheid. Aansluitend op de vraagstukken worden handelingsperspectieven gekozen. In de nota wordt benoemd wie welke stappen zet.

  • Analyse vraagstukken

Voor een analyse van de vraagstukken wordt begin 2019 een gezamenlijke brainstorm georganiseerd waarvoor deskundigen worden uitgenodigd. In de nota wordt de verbinding met het Preventieakkoord en het Sportakkoord gemaakt.

  • Pleidooi voor integrale aanpak

De VNG-delegatie benadrukt het belang van integraliteit en samenhang. De hoeveelheid aan landelijke programma’s en projecten helpt gemeenten niet bij een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij bepleit de delegatie om de ambities vanuit de lokale praktijk te laden in plaats van het ontwikkelen van landelijke programma’s. 

Kerncijfers publieke gezondheid

Afgesproken is om de kerncijfers publieke gezondheid te blijven doorontwikkelen. We moeten kritisch kijken of we het vraagstuk goed in beeld krijgen met de gekozen indicatoren. Voor het volgende bestuurlijk overleg wordt een analyse gemaakt over de aansluiting van de huidige indicatoren op de vraagstukken.

Verdiepend thema

Afgesproken is om het thema ‘Mentale weerbaarheid (veerkracht) jeugd’ nader uit te werken, hierbij wordt  ook het onderwijs betrokken. Het RIVM presenteert in het volgende overleg het lopende onderzoek van dit thema door Trimbos en RIVM. Het komende jaar kijken we hoe de verdieping van het thema uitpakt en of het meer inzicht geeft meer houvast geeft bij het bepalen van het juiste handelingsperspectief. 

Preventieakkoord en -afspraken

De VNG delegatie stelt dat de lokale preventieafspraken moeten aansluiten bij wat er nu al lokaal gebeurt. De staatssecretaris verwacht wel dat de lokale afspraken de vrijblijvendheid voorbijgaan. Begin 2019 wordt een landelijk congres georganiseerd.

In samenwerking met VWS, JOGG, Pharos, VSG en GGD GHOR richt de VNG een centraal punt in voor ondersteuningsvragen van gemeenten. Ook worden regio’s bezocht om gemeenten te inspireren. De bijeenkomsten sluiten zoveel mogelijk aan op bijeenkomsten die al op de agenda staan. Afspraak: in het bestuurlijk overleg de stand van zaken lokale afspraken agenderen. 

Kansrijke Start

Via de GIDS-gelden in het gemeentefonds komt er extra geld beschikbaar voor gemeenten die lokale ketencoalities gaan opzetten. Ook hier is de integraliteit voor gemeenten een aandachtspunt.