Op 16 mei was bestuurlijk overleg tussen de VNG en staatssecretaris van Ark (SZW). Eerder die dag was er een bestuurlijk overleg met zowel minister Dekker (JenV) en staatssecretaris van Ark over beschermingsbewind. Andere onderwerpen die aan bod kwamen: breed offensief en brede schuldenaanpak.

De VNG-delegatie bestond uit de wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs en Cees van Eijk, en adviseur van de delegatie Job Cohen (voorzitter van Cedris).

Beschermingsbewind

De VNG-delegatie lichtte de bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel Adviesrecht schuldenbewind toe en benadrukte:

  • de vijf randvoorwaarden die worden genoemd in de reactie
  • de noodzaak voor voldoende financiële middelen voor de uitvoering
  • het belang van het bewaken van de samenhang met andere lopende initiatieven in het kader van de brede schuldenaanpak.

Afgesproken is om een bestuurlijk ketenoverleg te organiseren met gemeenten, bewindvoering en rechtspraak, waar de vertaling naar de uitvoeringspraktijk besproken wordt. Dit gaat over thema’s als de invulling van de adviestaak van gemeenten, borgen van de kwaliteit van bewindvoering en schuldhulpverlening, en voorkomen van een enorme groei van bewindvoering. De minister heeft aangeven dat het wetsvoorstel, waarin de mogelijkheid van voorlopig bewind is opgenomen, verder in procedure zal worden gebracht.

Breed offensief

Tijdens eerdere bestuurlijke overleggen is al veel gesproken over het breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Tijdens dit overleg heeft de VNG-delegatie de gemeentelijk standpunten opnieuw onder de aandacht gebracht, waarbij met name werd benadrukt dat gemeenten zich niet kunnen vinden in het huidige voorstel voor het aanvraagrecht voor begeleiding/jobcoach en de voorgenomen systematiek bij de vrijlating van inkomsten.

De VNG-delegatie heeft zorgen uitgesproken over het financiële kader en gaf aan dat voldoende financiële middelen en adequate prikkelwerking cruciaal zijn voor slagen van het breed offensief.

Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor gegevensuitwisseling vroegsignalering

De VNG-delegatie heeft aangegeven voorstander te zijn van adequate gegevensuitwisseling die helpt om financiële problemen vroegtijdig te signaleren om problematische schulden te voorkomen of effectiever op te lossen. De staatsecretaris onderschrijft dit en benadrukt tegelijkertijd het belang van privacybescherming en de voorwaarden die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij heeft de VNG-delegatie tevens gewezen op het belang van de rol die het Rijk zelf kan vervullen bij het voorkomen van schulden door structurele oorzaken van schulden aan te pakken (bv vereenvoudiging toeslagenstelsel, socialere Rijksincasso, e.d.).

Ook bij dit punt heeft de VNG delegatie de noodzaak van voldoende financiële middelen benoemd om de aanpassing van de Wgs op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Brede schuldenaanpak

De VNG-delegatie heeft nogmaals aandacht gevraagd voor het voorstel voor een verplichte reactietermijn voor schuldeisers. Door het instellen van een wettelijke termijn kunnen gemeenten mensen sneller doorgeleiden naar de wettelijke schuldsanering. De staatssecretaris herkent het probleem en geeft aan gezamenlijk te willen zoeken naar een passende oplossing die ook juridisch mogelijk is.

Meer informatie