De commissievergadering van 14 februari 2019 stond in het teken van onder andere de invoering van het nieuwe Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, het conceptbeleidsplan van de commissie en de governance van het rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK.

Nieuw Rechtspositiebesluit

Er is gesproken over de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit. De meeste onduidelijkheden bestaan over de gewijzigde regeling voor het ter beschikking stellen van ICT-middelen voor politieke ambtsdragers en de reiskostenregeling voor raadsleden. De VNG heeft beide punten onder de aandacht gebracht bij het ministerie van BZK.

Conceptbeleidsplan commissie

Elke nieuwe raadsperiode wordt een beleidsplan voor de adviescommissie Rechtspositie politieke ambtsdragers opgesteld. De commissie herkent zich in de speerpunten van het conceptbeleidsplan die zijn ingebracht tijdens de heisessie in november. Het beleidsplan wordt in mei 2019 vastgesteld.

Rechtspositieoverleg met BZK

Het ministerie van BZK heeft een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om onderzoek te doen naar de instelling van een onafhankelijk en permanent adviescollege ter ondersteuning van het kabinet en het parlement op het gebied van de geldelijke aanspraken van politieke ambtsdragers. De commissie heeft kennisgenomen van dit voorstel en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Daarnaast heeft de commissie een goed gesprek gehad over het huidig rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK. Er werd onder andere gesproken over hoe de functie van het overleg verder kan worden versterkt.

Programma Democratie in Actie

De VNG heeft een presentatie verzorgd over het programma Democratie in Actie. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen en heeft als doel de lokale democratie te versterken. De komende jaren worden verschillende (inhoudelijke) activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van politieke ambtsdragers.

Vergoeding commissieleden

Een raadslid uit de gemeente Montfoort heeft aandacht gevraagd voor het grote verschil tussen de raadsledenvergoeding en de vergoeding van commissieleden in de laagste 4 inwonersklassen. De commissie vindt dat er op dit moment geen democratisch gelegitimeerd draagvlak is voor een verhoging. Tevens ontbreekt een financiële dekking vanuit het Gemeentefonds. Verder acht de commissie de verhoging van de vergoeding voor commissieleden een lokale aangelegenheid. Het Rechtpositiebesluit biedt gemeenten mogelijkheden om in bepaalde gevallen de commissievergoeding te verhogen.

Reactie wetsvoorstel tijdelijke vervanging raadslid

In de commissie is gesproken over de wijziging van de Kieswet waarbij het mogelijk wordt gemaakt voor raadsleden om tijdelijk vervangen te worden bij ziekte of zwangerschap in de laatste 16 weken van de zittingsperiode. De commissie vindt het belangrijk dat de gehele zittingsperiode een vervanger benoemd kan worden zodat de continuïteit in de raad gewaarborgd blijft en heeft daarom ingestemd met het wetsvoorstel.