Amateursportorganisaties die financieel hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Gemeenten worden opgeroepen om sportverenigingen te informeren over deze regeling. Er wordt nog gewerkt aan de regeling voor huurcompensatie, waar gemeenten zelf een rol in hebben.

TASO-regeling

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling). Er is een bedrag van € 19,5 miljoen beschikbaar.

Huurcompensatie

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, voor zover dit geen huurlasten zijn. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. Met het oog hierop moeten lokale verenigingen en gemeenten samen de coronaschade in de huurkosten in beeld brengen.

De Vereniging Sport en Gemeenten is met VWS in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatieregeling. Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt, ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Gestreefd wordt om u voor 1 augustus nader te kunnen informeren over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. Uitgangspunt daarbij is ook dat u voldoende tijd heeft om de aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Meer informatie