De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben juridisch deskundigen twee belastingen verder uitgewerkt: de legesheffing en de parkeerbelastingen.

Het doel van de inventarisatie is inzicht bieden in welke duurzame financiële prikkels op korte termijn aan de verordeningen kunnen worden toegevoegd, om andere duurzame prikkels in beeld te brengen en welke stappen er op langere termijn genomen moeten worden.

Legesheffing

In veel gevallen is voor het verrichten van deze duurzaamheidsmaatregelen een omgevingsvergunning nodig (bouwactiviteit, aanlegactiviteit, activiteit afwijking van het bestemmingsplan). Gemeenten heffen leges voor het behandelen van deze vergunningaanvragen. Meestal vormen de bouw- of aanlegkosten de grondslag voor de legesheffing. Waar duurzaamheidsmaatregelen leiden tot hogere bouw- of aanlegkosten, werken deze leges kostenverhogend en vormen deze een drempel om tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen over te gaan. Het is mogelijk de legesheffing af te stemmen op het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid op het gebied van de energietransitie. In de uitwerking van de legesheffing staan voorbeeldbepalingen waarmee gemeenten duurzame maatregelen kunnen stimuleren.

Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen kunnen ook worden ingezet om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Bij de parkeerbelastingen geven wij hiervoor geen uitwerking van voorbeeldbepalingen omdat daarvoor eerst de wet moet worden gewijzigd. In de uitwerking van de parkeerbelastingen schetsen wij de ontwikkelingen en de randvoorwaarden die het mogelijk moeten maken om parkeertarieven naar milieukenmerken te differentiëren.  

Meer informatie

Hieronder vindt u de eerste twee uitwerkingen van de duurzame alternatieven modelverordeningen lokale heffingen en de VNG-inventarisatie.