UPDATE 3 februari 2021: SUViS verlengd tot en met 30 april 2022. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober 2021 nieuwe aanvragen indienen voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Er is opnieuw € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen.

De Tweede Kamer heeft in juli een motie aangenomen om dit jaar opnieuw geld beschikbaar te maken voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. De € 100 miljoen die nu aan de regeling wordt toegevoegd, gaat af van de € 260 miljoen die eerder was toegezegd en vanaf 2022 beschikbaar zou komen.

Voor aanvragen die al zijn ingediend, wordt budget gereserveerd. Daarnaast opent een nieuwe SUVIS-regeling voor nieuwe aanvragen. Deze nieuwe regeling komt grotendeels overeen met de vorige regeling.

Co-financiering

Via de SUViS-regeling financiert het rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Voor de overige 70% is in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk. Gemeenten en schoolbesturen kunnen in goed overleg bekijken hoe deze investering gedaan kan worden. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen.

Samen met de PO-Raad en de VO-raad heeft de VNG minister Slob eerder laten weten dat het voor zowel schoolbesturen als gemeenten lastig is, zo niet onmogelijk, om de benodigde 70% eigen financiering op te brengen.

Bredere opgave

Naast investeringen in het binnenklimaat van scholen, waaronder ventilatie, is het noodzakelijk om stappen te zetten voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van schoolgebouwen. Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting onderschrijft deze noodzaak. De VNG pleit er daarom ook voor om vaart te maken met de aanbevelingen uit het IBO om de basis op orde te brengen en te investeren in de aanpak van de verouderde gebouwenvoorraad.

Aanvragen

  • Gemeenten kunnen aanvragen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
  • Van de gemeente wordt een verklaring gevraagd dat de ventilatie op school niet voldoet. De maximale hoogte van de specifieke uitkering is afhankelijk van het aantal leerlingen.
  • De maximumbedragen, alle overige voorwaarden en de wijze van aanvragen staan op de website van de RVO.

Meer informatie