Het Rijk zet met de structurele stikstofaanpak stevig in op het noodzakelijke natuurherstel. De VNG moedigt het kabinet aan hier fors op door te pakken. De plannen missen wel ontwikkelingsruimte om de enorme woonopgave te realiseren.

Verder pleiten we voor een eensgezinde samenwerking tussen overheden en met andere betrokkenen om te komen tot een sterk economisch herstel in de landelijke gebieden.

Ruimte voor bouw op lange termijn onvoldoende

Het kabinet stelt dat stikstofregels geen belemmering mogen zijn voor een economisch herstel na de coronacrisis. Het kabinet moet nu fors doorpakken en de voorgestelde maatregelen zo spoedig mogelijk in uitvoering brengen, anders heeft het grote gevolgen voor innovaties, werkgelegenheid en woningbouw. De krapte op de woningmarkt vraagt nú ruimte om te bouwen. Met de vrijstelling voor tijdelijke depositie ziet de VNG ruimte voor enkele (woning)bouwprojecten, maar dat is onvoldoende om de gehele woningbouwopgave die er nu al ligt te realiseren.

Op zoek naar onderbouwing om projecten door te laten gaan

Wat ook meespeelt, is dat de planvoorraad bij een deel van de gemeenten op is omdat het niet mogelijk is om nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen. Dit heeft niet alleen effect op plannen voor de woningbouw, maar ook voor plannen voor de infrastructuur, industrie en bedrijventerreinen. De instrumenten bieden onvoldoende ruimte om noodzakelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Gemeenten voelen deze urgentie en voorzien de gevolgen hiervan in de nabije toekomst. Daarom wachten ze niet af en blijven ze ook zelf zoeken naar onderbouwing om projecten door te kunnen laten gaan. De gemeenten pakken dit graag samen met het Rijk op.

Toekomstperspectief landelijk gebied

Zowel de benodigde transitie in de landbouw als de versterking van de natuur spelen zich af in het landelijk gebied. De VNG vind dat we dit moeten aangrijpen en een integrale en toekomstbestendige aanpak realiseren. Maar een groot deel van de opgave ligt in het landelijk gebied ligt ook elders. Sluit aan bij overige opgaven in het landelijk gebied, zoals klimaatadaptatie, natuuropgave, CO2-reductie, en het opwekken van duurzame energie, zodat je samenhang hebt in gebiedsprocessen. Het geheel van fysieke maatregelen moet erop gericht zijn om overal de leefkwaliteit te verbeteren.

Richt je op de regio, maar werk ook over grenzen heen

Gemeenten hebben grote maatschappelijke opgaven, deze opgaven kunnen zij niet realiseren zonder het oplossen van het stikstofprobleem. Dit vraagt om een eensgezinde aanpak van alle overheden en stakeholders en een andere manier van denken en werken. We moeten en willen nu aan de slag, ook over gebiedsgrenzen heen.