De Kamerbrief van 16 december laat zien dat er stappen worden gezet in het stikstofdossier, maar de aangekondigde maatregelen bieden voor gemeenten nog geen structurele oplossing. De VNG dringt aan op maatregelen waarin alle sectoren zijn betrokken om verdere polarisatie te voorkomen.

De VNG is positief over de spoedwet die perspectief biedt om een deel van de urgente woningbouwopgave te laten doorgaan. Het is goed dat er wordt gekeken naar een (regionale) drempelwaarde en dat er fors wordt ingezet op het noodzakelijke natuurherstel. Maar voor een structurele oplossing van de stikstofproblematiek zien wij vanuit gemeenten nog wel een aantal aandachtspunten.

Aandachtspunten

  • Gemeenten vinden het belangrijk dat duidelijke keuzes worden gemaakt en dat een gedragen langetermijnperspectief ontstaat voor de stikstofproblematiek. Voor gemeenten gaat het vooral om herstructurering van het gebied en het bieden van toekomstperspectief aan inwoners en bedrijven. Hierbij is het noodzaak om in het landelijk gebied behalve een inzet op sanering, ook oog te hebben voor herstructurering/reconstructie van het landelijk gebied, bijvoorbeeld kringlooplandbouw, biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen.
  • Bouwopgaven aan de kust worden niet geholpen met het pakket. Ook is er sprake van grensoverschrijdende emissie uit het buitenland. Daarom is het noodzakelijk scheepvaart, industrie, andere emissieveroorzakende sectoren en grensoverschrijdende emissies mee te nemen in de stikstofreductie.
  • Om de gemeentelijke bouwopgaven, waaronder woningbouw, te kunnen uitvoeren is overgangsrecht nodig voor bestemmingsplannen die onder het vroegere PAS-systeem tot stand zijn gekomen.

Gebiedsgerichte aanpak

Provincies zijn gestart met de voorbereidingen voor de gebiedsgerichte aanpak. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten actief aan die processen deelnemen en samen met Rijk en provincies in het gebied bekijken welke projecten met de mogelijke ruimte in een stikstofregistratiesysteem en/of stikstofbank kunnen doorgaan. Ook moeten gemeenten betrokken zijn bij de totstandkoming van de spelregels als er sprake is van knelpunten tussen nationale en regionale belangen. 

Meer informatie