De coronamaatregelen die het kabinet heeft genomen, hebben een economische impact en hebben gevolgen voor veel ondernemers. Op 16 november heeft het kabinet een steunpakket bekendgemaakt om diverse sectoren te compenseren in hun inkomstenderving. 

Dat het kabinet hierna snel duidelijkheid heeft gegeven over de hoogte van deze compensatie en de randvoorwaarden is een goede start, vindt de VNG, maar we hadden liever gezien dat dit gelijktijdig met het bekendmaken van de maatregelen was gebeurd.  

Wel moet het steunpakket nog verder worden uitgewerkt en moet worden getoetst of het in de uitvoering ook alle sectoren voldoende steun biedt. Dit geeft veel onzekerheid bij ondernemers en deze periode moet zo kort mogelijk worden gehouden. Ook op de langere termijn als maatregelen toch moeten worden verlengd en/of uitgebreid, moet daar een passend steunpakket voor zijn.

Aandachtspunten VNG 

Daarom geeft de VNG het kabinet de volgende aandachtspunten mee: 

  • Snelheid in uitvoering van de steun en duidelijkheid over de compensatie is niet alleen van belang voor de weerbaarheid van de ondernemers, maar ook voor draagvlak en vertrouwen in de gezamenlijke aanpak.  
  • Kijk naar alternatieve maatregelen die het risico op besmetting beperken met minder economische impact, bijvoorbeeld door te segmenteren binnen een branche in meer of minder risicovolle aspecten. 
  • De referentieperiode en steunperiode voor een steunaanvraag dient goed aan te sluiten op de periode waarin sprake is van verminderde inkomsten of verlies.  
  • In het steunpakket is de NOW niet opgenomen. De maatregelen zullen naar verwachting wel impact hebben op personele inzet, omdat de personele uitgaven wel doorlopen en de inkomsten teruglopen. Zeker als deze periode verlengd gaat worden. De VNG vraagt het rijk om dit goed te monitoren en zo nodig dit instrument (met terugwerkende kracht) opnieuw in te zetten.   
  • De VNG mist in het steunpakket de ondersteuning aan zelfstandig ondernemers (zzp’ers). Met het stopzetten van de Tozo en TONK is er geen vangnet meer voor deze groep. Gemeenten hebben samen met de departementen getracht zoveel mogelijk te voorkomen dat zij alsnog in de Bbz terechtkomen. Voorkomen moet worden dat deze groep in deze nieuwe lockdown vroeg of laat alsnog tussen wal en schip terechtkomt. Dan gaat het met name om de zzp’ers die diensten leveren aan de nu extra getroffen sectoren (horeca, evenementen, sport en cultuur).