Met de heropening van de georganiseerde en begeleide buitensport voor de jeugd, stelt het kabinet € 110 miljoen extra beschikbaar voor de lokale sportverenigingen. Dit bedrag is bedoeld om hun huurkosten tussen 1 maart en 1 juni  te minimaliseren. Daarnaast is er € 10 miljoen leenfaciliteit.

€ 90 miljoen via accommodatie-verhurende gemeenten

Gemeenten hebben 8.800 sportaccommodaties in eigendom, waaronder 760 zwembaden. Deze verhuren zij aan sportorganisaties met een bedrag van € 30 miljoen per maand. Gemeenten ontvangen € 90 miljoen van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering, zodat zij in de periode 1 maart – 1 juni 2020 de huur kunnen kwijtschelden. Met deze maatregel worden ongeveer 11.000 sportverenigingen ondersteund.

€ 20 miljoen naar clubs met eigen accommodatie

Er gaat € 20 miljoen naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een organisatie in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Dit betreft circa 7.500 sportverenigingen.

€ 10 miljoen leenfaciliteit

Voor amateursportverenigingen die door de beperkende coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen raken, komt er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. Reguliere leningen zijn voor hen immers vaak niet bereikbaar, omdat zij in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd.

Onderzoek naar aanvullende steun

Sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten. Het kabinet heeft aan het Mulier Instituut gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Meer informatie