Op 18 maart is de Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ verschenen. Er is in deze periode € 425 miljoen beschikbaar. Er komt een sterkere gemeentelijke regierol.

Via de 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s worden zij financieel in staat gesteld om een hoger bereik en meer resultaten, met name onder mensen met Nederlands als eerste taal/NT1-ers, te realiseren.

Laaggeletterdheid bestrijden als interbestuurlijke opgave

In het Interbestuurlijk Programma van februari 2018 is laaggeletterdheid als een gezamenlijke opgave van de overheden gekenmerkt. Het betreft ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder (van wie 65% NT1-ers). Ze lopen in hun leven en als zij werken tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen.

Kamerbrief van vier bewindslieden

De vier betrokken bewindslieden van OCW, BZK, SZW en VWS voegen in hun Kamerbrief nu de daad bij het woord. Zij staan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar.

Het gaat bij het rijksbeleid om maatregelen ter preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Er blijft een vraaggerichte ondersteuningsorganisatie en er komt een onafhankelijk expertisecentrum.

De 35 centrumgemeenten houden de € 60 miljoen die zij jaarlijks van het Rijk ontvangen voor opleidingen volwasseneneducatie binnen hun arbeidsmarktregio

Ambitieuze regionale plannen

Per 2020 wordt een extra bedrag van € 5 oplopend tot  € 7,3 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld voor ambitieuze regionale plannen vanuit 35 centrumgemeenten. Dit kan worden besteed aan

  • versterking van de preventieve aanpak,
  • verbetering van de samenwerking binnen een taalnetwerk of
  • wervingsactiviteiten voor moeilijk bereikbare groepen

Voorts kunnen wijkteams, zorgverleners en uitvoeringsorganisaties als het UWV nadrukkelijker betrokken en ondersteund worden bij het vinden en signaleren van laaggeletterden. Ook gaat het om kwaliteitstoetsing van het aanbod plus monitoring van bereik en resultaten.

Ter stimulering van de gemeentelijke inzet werd 9 september 2019 een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen Rijk en VNG.

Meer informatie