Gemeenten en gecertificeerde instellingen (GI's) hebben in de afgelopen 3 maanden hard gewerkt om de door de inspecties gesignaleerde problemen bij de GI’s aan te pakken. De GI’s en regio’s hebben de handschoen opgepakt en een verbeterplan gemaakt.

Dat deden ze nadat onder leiding van de heer Ed Wallinga van elke GI een foto is gemaakt met positieve punten, knelpunten en mogelijke oplossingen.

In alle regio’s komt naar voren dat de werkdruk voor professionals te hoog is. Meerdere gemeenten hebben in de afgelopen tijd extra geïnvesteerd in de GI's om te zorgen voor een verlichting van de werkdruk. Vanwege de knellende financiële situatie van gemeenten is het niet mogelijk om nog meer te investeren. Zowel GI’s als gemeenten stellen echter vast dat het goed zou zijn als de werkdruk van medewerkers verder wordt verlaagd en er meer ruimte komt voor innovatie. Daarom hebben we aan het kabinet gevraagd om incidenteel extra te investeren in de jeugdbescherming. Minister dekker ziet hiertoe geen mogelijkheden. Hij stelt dat dit meegenomen wordt in het onderzoek naar het structurele budget voor de jeugdhulp.

Eindrapport Wallinga

De inspecties IGJ en JenV hebben in november de noodklok geluid over de situatie bij de GI’s en in de jeugdbeschermingsketen. Ze gaven aan dat kwetsbare kinderen momenteel onvoldoende worden beschermd. Als onderliggende knelpunten noemden de inspecties de financiële situaties van de GI’s, werkdruk van medewerkers, personeelsproblemen, wachtlijsten en problemen bij het vinden van passende jeugdhulp. Omdat het rapport Wallinga een landelijk rapport is en er veel diversiteit is tussen GI’s en regio’s, is er per GI een foto gemaakt. Vervolgens hebben de regio’s en GI onder leiding van de accounthoudende regio een verbeterplan voor de GI opgesteld om de knelpunten daadwerkelijk aan te pakken.

Met deze acties hebben gemeenten en GI’s in korte tijd in kaart gebracht wat er nodig is om de bescherming en hulp aan deze kinderen te verbeteren en hoe we dit gaan bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van heldere afspraken tussen gemeenten en GI’s over het inzetten van jeugdhulp, een gezamenlijke HR-portal om in deze krappe arbeidsmarkt meer medewerkers te leveren en het verbeteren van de samenwerking tussen regio’s bij de contractering van de GI. Dit draagt allemaal bij aan een betere bedrijfsvoering van de GI, zodat professionals meer ruimte hebben om hun belangrijke werk te doen.

Regionale samenwerking

De VNG heeft daarnaast de afgelopen maanden kritisch met haar leden teruggekeken op de regionale samenwerking die nodig is om specialistische jeugdhulp gezamenlijk beschikbaar te houden. De eerste stappen zijn gezet. De VNG komt in dat kader met een norm voor opdrachtgeverschap, waarover wordt besloten op de ALV van 10 juni. Doel van de norm is de stabiliteit en de aanspreekbaarheid van regio’s te vergroten en dat in eigen kring te regelen.

Meer informatie